Doradca zawodowy

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Doradca zawodowy
Zakres: Poradnictwo grupowe – stosowanie wybranych metod i narzędzi poradnictwa grupowego
Obszar: Zatrudnianie i pośrednictwo pracy

Opis obowiązków:
Doradca zawodowy wykonuje zadania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Świadczy usługi osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom. Udziela pomocy w formie indywidualnych i grupowych porad zawodowych oraz wsparcia w procesie podejmowania decyzji w zakresie wyboru miejsca pracy, kierunku kształcenia lub szkolenia, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową osoby klienta, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Dostarcza klientowi niezbędnych informacji o zawodach, drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych, potrzebach rynku pracy. Dobiera odpowiednie metody i narzędzia poradnictwa indywidualnego i grupowego. Wspólnie z klientem dokonuje analizy jego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności i cech psychofizycznych oraz opracowuje z nim indywidualny plan działania. Prowadzi konsultacje indywidualne dotyczące planowania kariery zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy. Planuje i prowadzi porady grupowe oraz zajęcia aktywizacyjne. Zachęca do aktywności i samodzielności. W realizacji poradnictwa grupowego wykorzystuje metody i narzędzia, w zakresie których został przeszkolony i posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ich stosowanie wymaga przeszkolenia lub posiadania uprawnień. W szczególnych sytuacjach opracowuje autorskie programy z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
Realizując proces doradczy ma zawsze na uwadze dobro klienta, jego aspiracje i szanse rozwoju zawodowego.

Doradca zawodowy może być zatrudniony w powiatowym urzędzie pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy itp.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Cele i zasady warunkujące funkcjonowanie grupowych form poradnictwa zawodowego.
2. Warunki do prowadzenia zajęć grupowych.
3. Wykorzystywanie procesu grupowego w poradnictwie zawodowym.
4. Program „Metoda Edukacyjna”.
5. Program „Kurs Inspiracji”.
6. Program „Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia”.
7. Program „Indywidualny Plan Działania”.
8. Projektowanie autorskiego scenariusza zajęć.
9. Opracowanie i realizacja wybranego scenariusza zajęć.