Grafik komputerowy

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Grafik komputerowy
Zakres: Zastosowanie grafiki w reklamie i wydawnictwach
Obszar: Informatyka

Oferowany program szkolenia przygotowuje do pracy w zawodzie Grafik komputerowy (311801) w zakresie pracy „Zastosowanie grafiki w reklamie i wydawnictwach”. Grafika komputerowa jest uznawana jako dział informatyki zajmujący się zagadnieniami przetwarzania i prezentacji informacji graficznych. Natomiast pojęcie „grafika” rozumiane jest jako wykorzystanie w formie powielanej rysunków, zdjęć lub innych obrazów, takich jak wykresy lub szkice do przedstawienia (przekazania) określonych informacji różnym odbiorcom.
Niniejszy program zakłada, że uczestnik szkolenia będzie potrafił wykonać ilustracje na okładkę biuletynu, książki lub innej publikacji wydawniczej, zaprojektuje znak firmowy, szyld, afisz informacyjny czy billboard, nie będąc z zawodu plastykiem. Program szkolenia nawiązuje do grafiki użytkowej (służącej określonym celom – reklama i wydawnictwa) i umożliwia kształtowanie umiejętności, które są niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie grafik komputerowy na typowych stanowiskach pracy. Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które mają ukończoną szkołę średnią oraz posiadają podstawowe umiejętności obsługi komputera i pracy w środowisku MS Windows.
Oczekiwane rezultaty:
W wyniku realizacji szkolenia absolwent będzie potrafił:
– zastosować dwa rodzaje grafiki komputerowej, tj. grafikę rastrową i wektorową z wykorzystaniem powszechnie używanych programów graficznych CorelDRAW oraz Adobe Photoshop,
– sporządzać wydruki czarno-białe i wyciągi barwne w czterech podstawowych kolorach lub kolorach specjalnych,
– zaprojektować kompozycje graficzne wykorzystywane w reklamie i wydawnictwach.

Opis obowiązków:
Grafik komputerowy wykonuje za pomocą technik i programów komputerowych prace związane z przygotowaniem do druku publikacji książkowych, artykułów prasowych lub materiałów reklamowych wraz z koncepcją edytorską i opracowaniem formy zewnętrznej. Osoba specjalizująca się w zastosowaniach grafiki w reklamie i wydawnictwach, posługuje się standardowym i specjalistycznym wyposażeniem informatycznym oraz oprogramowaniem do tworzenia grafiki wektorowej i bitmapowej. Przygotowuje wydruki czarno-białe i wyciągi barwne w czterech podstawowych kolorach lub kolorach specjalnych. Sprawdza przygotowany materiał przed przekazaniem do naświetlania klisz. Skanuje slajdy, zdjęcia, negatywy przygotowane przez redaktora technicznego publikacji. Projektuje kompozycje graficzne wykorzystywane w reklamie i wydawnictwach z uwzględnieniem oczekiwań klientów (odbiorców) oraz własną inwencją twórczą.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w profesjonalnych studiach graficznych, filmowych, drukarniach, agencji reklamowej, wydawnictwie lub świadczyć usługi na zlecenie.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Poznawanie narzędzi programowych oraz modyfikowanie parametrów pracy w programie CorelDRAW 8.0
2. Podstawy rysunku wektorowego
3. Nadawanie obiektom wypełnień i konturów
4. Wstawianie i modyfikowanie tekstu
5. Precyzyjne rysowanie obiektów wektorowych
6. Modyfikowanie kształtu obiektu i krzywych (krzywe Béziera)
7. Rysowanie linii
8. Modyfikacje obiektów wektorowych
9. Stosowanie efektów do obiektów wektorowych
10. Importowanie oraz eksportowanie grafiki
11. Podstawowe elementy pracy w programie Adobe Photoshop 6.0
12. Praca z kolorem
13. Metody zaznaczania obrazków
14. Narzędzia edycyjne
15. Stosowanie kanałów w pracy z obrazkami
16. Stosowanie warstw w pracy z obrazkami
17. Korekty tonalne i barwne
18. Modyfikacja obrazków
19. Wykorzystanie obiektów tekstowych w obrazku
20. Terminologia związana z drukiem
21. Drukowanie materiałów kompozytowych
22. Przygotowanie materiału do naświetleń oraz sprawdzenie poprawności dokonanej separacji kolorów
23. Zadania – podstawowy element automatyzacji pracy
24. Droplety
25. Przetwarzanie wsadowe
26. Stosowanie podstawowych zasad budowy napisów i interlinii wykorzystywanych w liternictwie
27. Reguły konstruowania układów literniczych
28. Właściwości i oddziaływanie barw – sposoby wykorzystania tego w praktyce
29. Rodzaje kompozycji i podstawowe zasady prawidłowego komponowania
30. Wykonywanie kompozycji kolorystycznych i literniczych
31. Projektowanie znaku firmy opartego na kompozycji literniczej
32. Projektowanie afiszy informacyjnych i plakatów
33. Charakteryzowanie elementów reklamy zewnętrznej i warunków jej skuteczności
34. Opracowanie projektu billboardu