Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

O kierunkuCzas trwania oraz tryb nauki
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Zakres: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
Obszar: Ochrona

Program warsztatów adresowany jest do inspektorów bezpieczeństwa i higieny pracy posiadających wykształcenie technika bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy przygotowują się do działań zawodowych prowadzonych w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach.
Cele ogólne:
Wstępne przygotowanie uczestników w zakresie:
– projektowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami norm PN-N-18001, PN-N-18002, PN-N-18004,
– identyfikacji wymagań prawnych i innych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do prowadzonej przez organizację działalności,
– określania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy organizacji,
– wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji,
– sprawdzania skuteczności działania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji.

Oczekiwane rezultaty:
Szkolenie przyczyni się do popularyzacji w różnych organizacjach koncepcji nowego podejścia do ochrony pracy poprzez zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Zakres tematyczny szkolenia ukierunkowany jest na zorientowanie uczestników będących pracownikami służy bezpieczeństwa i higieny pracy w ich udziale w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:
– przygotować przegląd wstępny w celu ustalenia aktualnego stanu zarządzania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
– rozpoznawać wymagania przepisów państwowych i zakładowych oraz określać cele bezpieczeństwa i higieny pracy,
– formułować politykę bezpieczeństwa i higieny pracy,
– projektować i wdrażać zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji zgodnie z opracowanym planem.

Opis obowiązków:
Inspektorzy bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach obowiązków, jakie wynikają z działalności służby bezpieczeństwa i higieny pracy biorą udział w przeglądach organizacji w celu ustalenia aktualnego stanu zarządzania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą na podstawie wyników przeglądu, opracowywać na polecenie pracodawcy cele polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozpoznają wymagania określane w przepisach państwowych oraz branżowych i opracowują przepisy zakładowe. Biorą udział w projektowaniu i wdrożeniu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji. Uczestniczą w ustalaniu zadań, uprawnień i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Monitorują osiąganie celów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych. Biorą udział w przeglądach wewnętrznych (auditach) prowadzonych przez kierownictwo oraz w ocenie działań związanych z poprawą warunków pracy.

Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Rozpoznawanie wymagań przepisów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
2. Identyfikacja i analiza zagrożeń zawodowych na stanowiskach pracy
3. Sporządzanie i analizowanie dokumentacji z wypadków przy pracy
4. Sporządzanie i analizowanie dokumentacji chorób zawodowych
5. Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmowanie działań dotyczących zapobiegania zagrożeniom zawodowym
6. Ocena ryzyka zawodowego
7. Formułowanie celów, sporządzanie planów i zasady oceny realizacji osiągania celów poprawy warunków pracy
8. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
9. Opracowywanie planów poprawy warunków pracy
10. Prowadzenie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
11. Opracowanie planów auditów wewnętrznych
12. Wykonywanie okresowych przeglądów celów i planów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
13. Kontrola wdrożenia i realizacji planów poprawy warunków pracy
14. Inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych
15. Przeprowadzanie auditów wewnętrznych