Kosztorysant budowlany

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Kosztorysant budowlany
Zakres: Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych wykonywanych w technologii tradycyjnej
Obszar: Rachunkowość, księgowość, finanse

Program szkolenia adresowany jest do osób dorosłych, posiadających wykształcenie średnie techniczne o profilu budowlanym i znających podstawy obsługi komputera, pragnących uzyskać kwalifikacje z zakresu sporządzania kosztorysów robót budowlanych wykonywanych w technologii tradycyjnej.
Cele ogólne:
Przygotowanie uczestników w zakresie:
– sporządzania przedmiarów i obmiarów robót budowlanych wykonywanych w technologii tradycyjnej,
– sporządzania kosztorysów robót budowlanych wykonywanych w technologii tradycyjnej.

Oczekiwane rezultaty:
Zakres tematyczny szkolenia ukierunkowany jest na powszechnie wykonywane prace budowlane, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał wykonać kosztorys robót budowlanych dla budynku nowo wznoszonego lub remontowanego.

Opis obowiązków:
Sporządza kosztorysy inwestorskie, ofertowe, wykonawcze i powykonawcze robót budowlanych wykonywanych w technologii tradycyjnej oraz robót remontowych. Sporządza przedmiary robót na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonuje obmiary robót na placu budowy.

Absolwent kursu może podjąć pracę w firmach realizujących roboty budowlane, biurach projektowych realizujących projekty budowlane lub pracować na własny rachunek zgodnie z przepisami prawa pracy o działalności gospodarczej.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Podstawy sporządzania przedmiaru robót budowlanych.
2. Wykonywanie przedmiarów robót ziemnych
3. Wykonywanie przedmiarów robót betonowych i żelbetowych monolitycznych
4. Wykonywanie przedmiarów robót murowych
5. Wykonywanie przedmiarów konstrukcji drewnianych
6. Wykonywanie przedmiarów pokryć dachowych
7. Wykonywanie przedmiarów robót izolacyjnych
8. Wykonywanie przedmiarów robót budowlanych wykończeniowych
9. Wykonywanie przedmiarów robót remontowych
10. Wykonywanie obmiarów robót budowlanych
11. Sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót budowlanych przy pomocy programów komputerowych
12. Zasady wykonywania kosztorysów
13. Zasady korzystania z katalogów nakładów rzeczowych
14. Kosztorysowanie robót ziemnych
15. Kosztorysowanie robót murowych
16. Kosztorysowanie robót betonowych i żelbetowych
17. Kosztorysowanie konstrukcji drewnianych
18. Kosztorysowanie robót izolacyjnych
19. Kosztorysowanie robót wykończeniowych
20. Kosztorysowanie robót remontowych
21. Sporządzanie kosztorysów przy pomocy programów komputerowych