Magazynier

O kierunkuCzas trwania oraz tryb nauki
Magazynier
Zakres: Praca w handlu hurtowym
Obszar: Handel i marketing

Cele ogólne:
Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:
– przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w magazynie hurtowni,
– wykonywania odbioru towaru,
– właściwego przechowywania towarów,
– stosowania programów do obsługi gospodarki magazynowej

Oczekiwane rezultaty:
Szkolenie przyczyni się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie pracy w handlu hurtowym w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:
– przestrzegać przepisy bhp i p.poż podczas pracy w magazynie – hurtowni,
– wykonywać czynności związane z przyjmowaniem towarów,
– wykonywać czynności reklamacyjne w zakresie wad jakościowych, braków lub nadwyżek,
– rozmieszczać i układać przyjęte towary na wyznaczonej powierzchni magazynowej,
– przechowywać towary zabezpieczając przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą,
– wydawać towary z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych,
– prowadzić dokumentację magazynową przy użyciu programów komputerowych,
– ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone mu towary i środki,
– sprawować nadzór nad praca podległych mu pracowników,
– prowadzić gospodarkę opakowaniami w magazynie

Opis obowiązków:
Magazynier w zakresie pracy w handlu hurtowym jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp i p.poż; czynności związanych z przyjmowaniem towarów, odbiorem ilościowym i jakościowym; czynności reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych, braków lub nadwyżek ilościowych; rozmieszczania i układania przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej; przechowywania towarów, zabezpieczania przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą; procesu magazynowego oraz systemów kompletacji towarów; wydawania towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych; prowadzenia dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych; odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary i środki; gospodarki opakowaniami w magazynach.

Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia – jednostki modułowe:

1. Przepisy bhp i p.poż w magazynie – hurtowni
2. Odbiór towarów
3. Zasady poprawnego przechowywania towarów
4. Obsługa programu MAGAZYN MULTI do prowadzenia gospodarki magazynowej
5. Obsługa programu SUBIEKT dla WINDOWS do prowadzenia gospodarki magazynowej
6. Obsługa programu HANDEL dla WINDOWS do prowadzenia gospodarki magazynowej