Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Zakres: Montaż instalacji wentylacyjnych
Obszar: Ciepłownictwo i ogrzewnictwo

Program warsztatów adresowany jest do osób, którzy przygotowują się do pracy jako monterzy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Cele ogólne:
Wstępne przygotowanie uczestników w zakresie:
– Znajomości ogólnych przepisów bhp za szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących przy montażu instalacji wentylacyjnych.
– Znajomości ogólnych przepisów przeciwpożarowych w tym umiejętność postępowania w razie pożaru
– Znajomości aktualnie obowiązujących przepisów o Gospodarce Energetycznej dotyczących instalacji wentylacyjnych oraz zasad sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się montażem tych instalacji.
– Znajomości rodzajów, zasad działania oraz warunków eksploatacji instalacji wentylacyjnych.

Oczekiwane rezultaty:
Szkolenie przyczyni się do opanowania przez uczestnika umiejętności w zakresie montażu instalacji wentylacyjnej. Zakres tematyczny szkolenia ukierunkowany jest na zorientowanie uczestników w kompleksowym podejściu do czynności związanych z wykonawstwem instalacji wentylacyjnych, zainstalowaniem oraz przyłączeniem urządzeń współpracujących do tych instalacji, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:
– Czytać dokumentację techniczną instalacji wentylacyjnej i montować zgodnie z wytycznymi projektu instalacyjnego
– Sporządzić zapotrzebowanie materiałowe dla instalacji wentylacyjnej.
– Trasować układy instalacji wentylacyjnej.
– Wykonywać zamocowanie przewodów instalacji wentylacyjnej.
– Przygotowywać, łączyć i montować przewody instalacji wentylacyjnej.
– Montować urządzenia stosowane w instalacji wentylacyjnej.
– Przygotowywać instalację wentylacyjną do uruchomienia

Opis obowiązków:
Czyta rysunek techniczny i projekt techniczny. Na podstawie danych technicznych zawartych w projekcie, sporządza zapotrzebowanie materiałowe i przygotowuje elementy składowe instalacji wentylacyjnej. Dobiera zamocowania odpowiednie dla rur i kanałów wentylacyjnych wykonanych z blach stalowych i odpowiednie dla wykonanych z tworzyw sztucznych. Montuje zamocowania. Dobiera elementy łączące rury i kanały wentylacyjne i wykonuje centralne instalacje nawiewno-wywiewne.

Monter instalacji może być zatrudniony w przedsiębiorstwie budowlanym lub instalacyjnym na stanowisku montera instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, konserwatora instalacji lub urządzeń, serwisanta producenta lub wykonawcy robót instalacyjnych. Może być również pracownikiem producenta urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych albo prowadzić własną działalność gospodarczą.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Podstawowe akty prawne o BHP
2. BHP przy montażu instalacji wentylacyjnych oraz obsłudze narzędzi, elektronarzędzi i sprzętu mechanicznego
3. Udzielanie pierwszej pomocy
4. Podstawowe przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Instrukcje postępowania w razie pożaru
5. Podstawowe akty prawne o Gospodarce Energetycznej
6. Czytanie rysunków podkładów konstrukcyjno-budowlanych
7. Schematy instalacji wentylacyjnych
8. Zestawienie materiałów podstawowych i pomocniczych instalacji wentylacyjnych
9. Usytuowanie otworów nawiewnych i wywiewnych
10. Oznaczenie miejsc zamocowań
11. Pomiary i oznaczenia trasy przewodów instalacji wentylacyjnej
12. Narzędzia monterskie i sprzęt do montażu instalacji wentylacyjnej
13. Wiercenie otworów przy użyciu wiertarki udarowej
14. Montaż zamocowań rur wentylacyjnych oraz kanałów wentylacyjnych
15. Dobór zamocowań montażowych instalacji wentylacyjnych
16. Połączenia kanałów wentylacyjnych z blach stalowych
17. Połączenia rur wentylacyjnych z blach stalowych
18. Mocowanie rur i kanałów wentylacyjnych do przegród budowlanych
19. Połączenia kanałów wentylacyjnych z tworzyw sztucznych
20. Połączenia rur wentylacyjnych z tworzyw sztucznych