Nauczyciel instruktor/wykładowca na kursach

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Nauczyciel instruktor/wykładowca na kursach
Zakres: Projektowanie, realizacja i ewaluacja modułowych programów szkolenia zawodowego
Obszar: Usługi szkoleniowe

Zakres tematyczny szkolenia ukierunkowany jest na zorientowanie uczestników w kompleksowym podejściu do procesu projektowania i wdrażania modułowych programów nauczania, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:
scharakteryzować metodologię modułów umiejętności (ang. MES) i jej możliwość wykorzystania w opracowywaniu modułowych programów szkolenia zawodowego, posługiwać się dokumentacją modułowych programów szkolenia zawodowego, opracowaną z wykorzystaniem koncepcji MES, przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem podstawowych metod i dostępnych źródeł informacji, ocenić jakość modułowego programu szkolenia zawodowego z wykorzystaniem narzędzi ewaluacyjnych, zastosować wybrane aktywizujące metody nauczania (projektu, tekstu przewodniego) w szkoleniu dorosłych, zastosować nabyte umiejętności przy opracowaniu fragmentu modułowego programu szkolenia zawodowego.

Opis obowiązków:
Nauczyciele tej grupy prowadzą działalność dydaktyczną, współuczestniczą w opracowywaniu materiałów metodycznych, merytorycznych i pomocy dydaktycznych, jak również w opracowywaniu, aktualizacji oraz ocenie programów nauczania. Dostosowują treści kształcenia do wymogów stawianych przez zakłady pracy, planują proces dydaktyczny, organizują stanowiska pracy dla uczniów oraz oceniają skuteczność szkolenia. Mogą specjalizować się w opracowywaniu, wdrażaniu i ewaluacji szkoleń modułowych dla rynku pracy z wykorzystaniem metodologii modułów umiejętności zawodowych (ang. MES) rozwijanej przez Międzynarodową Organizację Pracy (ang. ILO) oraz adaptowaną do warunków polskich przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS). W działalności dydaktyczno-szkoleniowej stosują zasady związane z uczeniem się dorosłych, aktywizujące metody nauczania i uczenia się oraz procedury i narzędzia ewaluacji pedagogicznej. W tworzeniu ofert edukacyjnych wykorzystują metody analizy potrzeb szkoleniowych, współuczestniczą w opracowaniu nowych i modyfikują istniejące modułowe programy szkoleniowe, dobierają materiały i wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć w systemie modułowym z uwzględnieniem oczekiwań klientów indywidualnych i zbiorowych.

Szkolenie przygotowuje do pracy w ośrodkach szkoleniowych świadczących usługi na rzecz doskonalenia, dokształcania, szkolenia, rekwalifikacji zawodowej pracowników i osób bezrobotnych. Absolwent kursu może również pracować na własny rachunek zgodnie z przepisami ustaw: o działalności gospodarczej i prawie autorskim.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Ocena potrzeb szkoleniowych i analiza źródeł informacji
2. Stosowanie podstawowych narzędzi identyfikowania potrzeb szkoleniowych (poziomy: instytucja, pracownik, osoba bezrobotna)
3. Wyjaśnianie istoty szkolenia modułowego opartego na koncepcji modułów umiejętności zawodowych (MES)
4. Charakteryzowanie struktury i rozpoznawanie elementów dokumentacji programowej szkoleń modułowych
5. Identyfikacja zadań zawodowych na podstawie analizy pracy oraz sporządzanie opisu pracy
6. Określanie jednostek modułowych i sporządzanie ich opisu
7. Formułowanie celów szkolenia dla jednostki modułowej
8. Wyodrębnianie jednostek szkoleniowych z uwzględnieniem analizy jednostki modułowej
9. Sporządzanie opisu dla jednostki szkoleniowej przygotowanie materiałów szkoleniowych
10. Projektowanie testów osiągnięć i sprawdzanie wyników szkolenia
11. Przygotowanie wyposażenia dydaktycznego do realizacji zajęć szkoleniowych
12. Przygotowanie poradnika metodycznego dla ucznia i dla nauczyciela/instruktora
13. Rozróżnianie i dobór optymalnych metod nauczania do specyfiki zajęć szkoleniowych
14. Stosowanie wybranych aktywizujących metod nauczania w procesie szkolenia zawodowego
15. Organizowanie warsztatu pracy nauczyciela/instruktora z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
16. Koordynacja, procedury i dokumentacja stosowana w organizacji szkoleń modułowych dla rynku pracy
17. Zabezpieczanie infrastruktury technodydaktycznej pod potrzeby realizacji szkolenia w systemie modułowym
18. Doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej i zarządzającej dla wdrażania programów szkoleń modułowych
19. Obserwacja zajęć szkoleniowych prowadzonych z wykorzystaniem modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych
20. Identyfikacja „mocnych” i „słabych” ogniw organizacji szkoleń w systemie modułowym
21. Stosowanie różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych w modułowych szkoleniach zawodowych
22. Wyszukiwanie, zbieranie, dobór oraz adaptacja materiałów drukowanych i niedrukowalnych do szkolenia
23. Opracowywanie pakietów edukacyjnych do jednostek modułowych
24. Prowadzenie ewaluacji zajęć realizowanych w systemie modułowym
25. Sporządzanie raportów monitorujących wdrażanie szkoleń modułowych w placówce
26. Ocena jakości modułowych programów szkolenia zawodowego
27. Kreowanie przyjaznego środowiska nauczania i uczenia się dla osób dorosłych
28. Prowadzenie rozmów z kandydatami oraz tworzenie indywidualnych modułowych programów szkolenia zawodowego
29. Opracowanie koncepcji wdrażania, oferty szkolenia modułowego oraz jej promocja w środowisku