Opiekunka domowa

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Opiekunka domowa
Zakres: Opieka domowa nad osobą starszą i niepełnosprawną
Obszar: Usługi osobiste i drobne

Program szkolenia adresowany jest do osób zainteresowanych pracą w charakterze opiekunki domowej, która wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i zaspokojenia podstawowych potrzeb osób lub środowiska powierzonego jej opiece z wykorzystaniem sprzętu stanowiącego własność pracodawcy.
W zależności od potrzeb praca opiekunki domowej może być skierowana na:
– opiekę nad osobą starszą i niepełnosprawną,
– prowadzenie gospodarstwa domowego rodzinom przeciążonym obowiązkami zawodowymi,
– prowadzenie gospodarstwa domowego rodzinie z uwzględnieniem opieki nad dziećmi.

Cele ogólne
W zakresie pracy: opieka domowa nad osobą starszą i niepełnosprawną zakłada się, że po zakończonym procesie kształcenia uczestnicy szkolenia będą przygotowani do następujących zadań:
– wykonywanie codziennych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,
– wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym,
– wspieranie biologicznych funkcji życiowych podopiecznego,
– organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymywanie towarzystwa.

Oczekiwane rezultaty:
Zakłada się, że po zakończonym procesie kształcenia absolwent szkolenia będzie potrafił:
– zorganizować całodzienną opiekę dla starszej lub niepełnosprawnej osoby,
– wykonać podstawowe czynności związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego podopiecznego,
– przygotować posiłki według ogólnych lub specjalnych zasad żywienia,
– wspomagać podopiecznego w pokonywaniu trudności życiowych, z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i zasad etyczno-moralnych,
– udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub czasowej niedyspozycji.

Opis obowiązków:
Opiekunka domowa w zakresie opieki domowej nad osobą starszą i niepełnosprawną podejmuje zadania związane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych podopiecznego i zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. Wykonuje codzienne czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, utrzymaniem higieny osobistej i otoczenia podopiecznego. Organizuje czas podopiecznemu i towarzyszy mu w życiu codziennym.

Pracuje w agencji opiekunek zgodnie z przepisami prawa pracy, może także pracować na własny rachunek zgodnie z przepisami prawa o działalności gospodarczej.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Przygotowywanie posiłków
2. Utrzymywanie czystości w otoczeniu podopiecznego
3. Załatwianie spraw podopiecznego związanych z gospodarstwem domowym
4. Utrzymanie czystości skóry
5. Utrzymanie czystości łóżka
6. Zaspokajanie potrzeby wydalania
7. Zaspokajanie potrzeby odżywiania
8. Wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych
9. Realizowanie zadań zleconych przez lekarza
10. Usprawnianie podopiecznego w obrębie łóżka i mieszkania
11. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia
12. Stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej i technik zbierania informacji
13. Rozpoznawanie potrzeb podopiecznego w zakresie wykorzystania czasu wolnego
14. Stosowanie wybranych form terapii zajęciowej
15. Organizowanie zajęć rekreacyjnych podopiecznego