Opiekunka środowiskowa

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Opiekunka środowiskowa udziela pomocy osobom chorym, samotnym i niesamodzielnym w zakresie czynności higieniczno – pielęgnacyjnych. Potrafi rozpoznawać i interpretować potrzeby podopiecznego oraz dbać o jego bezpieczeństwo. Pomaga osobom niesamodzielnym w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz motywuje do samodzielności i aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.
Opiekunka środowiskowa może pracować w: domach pomocy społecznej, domach opieki nad osobami starszymi, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach lub prowadzić własną działalność.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry.

Plan szkolenia:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podstawy psychologii
2. Wybrane zagadnienia z socjologii
3. Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
4. Organizacja opieki środowiskowej
5. Język migowy
6. Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Opieka i pielęgnacja człowieka
2. Aktywizacja osoby podopiecznej
3. Trening umiejętności społecznych