Organizator agrobiznesu

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Organizator agrobiznesu
Zakres: Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Obszar: Usługi gastronomiczne

Cele ogólne:
Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:
– planowania działalności agroturystycznej w zagrodzie wiejskiej,
– przygotowania bazy noclegowej do przyjęcia turystów,
– przygotowania bazy żywieniowej do przyjęcia turystów,
– projektowania i zakładania ogrodu wypoczynkowego w gospodarstwie agroturystycznym,
– rozpoczęcia działalności,
– dobóru formy opodatkowania gospodarstwa agroturystycznego,
– przyjęcia turystów i zawierania umów w gospodarstwie agroturystycznym,
– obsługiwania nowoczesnego sprzętu biurowego,
– prowadzenia dokumentacji w gospodarstwie agroturystycznym,
– przygotowania strategii marketingowej usług i produktów gospodarstwa agroturystycznego,
– opracowania oferty promującej usługi gospodarstwa agroturystycznego,
– tworzenia materiałów reklamowych,
– realizacji zasad żywienia w gospodarstwie agroturystycznym,
– układania jadłospisów dla turystów,
– stosowania higieny podczas sporządzania potraw i obsługi turystów w gospodarstwie agroturystycznym,
– sporządzania i serwowania posiłków w gospodarstwie agroturystycznym,
– organizowania wypoczynku turysty przebywającego w gospodarstwie agroturystycznym
– badania walorów tworzących środowisko naturalne i możliwości wykorzystanie do własnego gospodarstwa,
– przygotowania biznesplanu w gospodarstwie agroturystycznym z podaniem efektywności ekonomicznej.

Opis obowiązków:
– identyfikacja kluczowych uwarunkowań rozwoju podmiotów sfery agrobiznesu i obszarów wiejskich (naturalnych, techniczno-technologicznych, makro i mikroekonomicznych, finansowych, prawnych, demograficznych, społeczno kulturowych, międzynarodowych, w tym wynikających z koniecznych dostosowań do wymogów Unii Europejskiej);
– analiza wpływu samorządu terytorialnego na możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
– organizowanie, rejestrowanie i uruchamianie działalności małych przedsiębiorstw w sferze agrobiznesu, określanie ich struktury organizacyjnej;
– rozpoznawanie rynku lokalnego, krajowego i światowego pod względem możliwości wejścia ze swoimi produktami lub usługami;
– ocena opłacalności uruchomienia konkretnej działalności (produkcyjnej, usługowej, handlowej, pośrednictwa finansowego itp.);
– prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w formie małych i średnich przedsiębiorstw stosowanie zasad i form;
– stosowanie zasad i form marketingowych do promowania swoich produktów i usług, a także w celu kształtowania dobrego wizerunku firmy;
– poszukiwanie alternatywnych, w stosunku do rolnictwa, form działalności produkcyjno-usługowej na obszarach wiejskich, uwzględniających naturalne uwarunkowania konkretnego obszaru;
– opracowanie planów finansowych konkretnych przedsięwzięć: uruchomianej działalności, nowych inwestycji, zmian struktury produkcyjnej i przedsiębiorstwa;
– zawieranie umów z bankiem na prowadzenie rachunku firmy, umów kredytowych oraz na inne usługi bankowe;
– zawieranie umów z dostawcami i odbiorcami produktów i usług o charakterze rolno-spożywczych, analizowanie i określanie warunków tych umów.

Absolwent szkolenia może znaleźć zatrudnienie w gospodarstwie agroturystycznym lub rolnym, może kierować zespołami współpracowników w komórkach zajmujących się planowaniem i organizacją dystrybucji w sfery agrobiznesu albo prowadzić własne przedsiębiorstwo agroturystyczne lub rolne o dowolnej wielkości.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia – jednostki modułowe:

1. Przygotowanie gospodarstwa agroturystycznego do przyjęcia turystów
2. Obsługa nowoczesnego sprzętu biurowego i prowadzenie dokumentacji gospodarstwa agroturystycznego
2. Opracowanie oferty marketingowej promującej produkt i usługi gospodarstwa agroturystycznego
3. Przygotowanie potraw i obsługa turystów w gospodarstwie agroturystycznym.
4. Prowadzenie analizy ekonomicznej i opracowanie planów finansowych w zakresie gospodarstwa agroturystycznego