Organizator obsługi turystycznej

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Organizator obsługi turystycznej
Zakres: Planowanie i przygotowanie produktów turystycznych
Obszar: Usługi gastronomiczne

Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które mają ukończoną szkołę średnią oraz posiadają podstawowe umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu.
Cele ogólne:
Program przewiduje przygotowanie uczestników w zakresie:
– przyjmowania zleceń klienta, opracowywania programów, kalkulacji i warunków realizacji, imprez turystycznych
– selekcjonowania ofert usługodawców pod kątem przygotowania własnego produktu ,
– programowania imprez lub usług przeznaczonych do sprzedaży z wolnej akwizycji:
– konsultowania merytorycznego i prawnego oraz zawierania umów z gestorami usług turystycznych i paraturystycznych, zapewniających realizację strategii firmy:
– ustalania zasad finansowych, terminów potwierdzeń i warunków rezygnacji oraz zamawiania usług programowych i fakultatywnych, gwarantujących powstanie własnego produktu:
– opracowywania planów i sporządzanie dokumentacji związanej z planowanymi imprezami turystycznymi
– analizowanie efektywności ewentualnego wdrożenia rozwiązań;
– ustalania finansowych i handlowych efektów imprezy:

Oczekiwane rezultaty:
Szkolenie przygotowuje przyszłych pracowników w zakresie wykonywania czynności:
– tour operatora imprez krajowych i/lub zagranicznych
– organizatora konferencji, zjazdów, kongresów
– organizatora usług hotelarskich
Zakres tematyczny szkolenia ukierunkowany jest na zorientowanie uczestników na kompleksowe podejście do problematyki projektowania i organizowania imprez.

Opis obowiązków:
Pracownik w przedsiębiorstwie obsługi turystycznej/ firmach turystycznych specjalizujący się w projektowaniu pakietów produktów turystycznych zajmuje się:
– przyjmowaniem zleceń klienta, opracowywaniem programów, kalkulacji i warunków realizacji, imprez turystycznych,
– selekcjonowaniem ofert usługodawców pod kątem przygotowania własnego produktu,
– programowaniem imprez lub usług przeznaczonych do sprzedaży z wolnej akwizycji,
– konsultowaniem merytorycznego i prawnego oraz zawierania umów z gestorami usług turystycznych i paraturystycznych. zapewniających realizację strategii firmy,
– ustalaniem zasad finansowych, terminów potwierdzeń i warunków rezygnacji oraz zamawianiem usług programowych i fakultatywnych, gwarantujących powstanie własnego produktu,
– opracowywaniem planów i sporządzaniem dokumentacji zmazanej z planowanymi imprezami turystycznymi,
– analizowaniem efektywności ewentualnego wdrożenia rozwiązań,
– ustalaniem finansowych i handlowych efektów imprezy.Organizator obsługi turystycznej może wykonywać czynności:
– tour operatora imprez krajowych i/lub zagranicznych,
– organizatora konferencji, zjazdów, kongresów,
– organizatora usług hotelarskich.

Szkolenie przygotowuje do pracy w działach organizacji obsługi turystycznej.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Charakteryzowanie produktów turystycznych.
2. Stosowanie metod planowania przedsięwzięć turystycznych.
3. Określanie zasobów materialnych i organizacyjnych dostępnych na wybranych rynkach usług turystycznych.
4. Określanie i analizowanie dokumentów związanych z czynnościami przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia imprezy.
5. Przygotowywanie i wypełnianie dokumentów związanych z zamawianą imprezą.
6. Przygotowywanie dokumentów związanych z tworzeniem imprezy.
7. Opracowanie dokumentacji organizacyjnej produktu turystycznego.
8. Opracowanie dokumentacji finansowej produktu turystycznego.
9. Komunikacja interpersonalna w usługach turystycznych.
10. Przygotowywanie promocji produktu turystycznego
11. Opracowywanie oferty promującej usługi turystycznej.
12. Tworzenie materiałów reklamowych.
13. Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.
14. Określanie i analizowanie cech charakterystycznych spotkań biznesowych.
15. Opracowanie szczegółowego planu imprezy
16. Organizacja przyjęcia delegacji zagranicznej.
17. Określanie i analizowanie cech charakterystycznych krajowych imprez turystycznych.
18. Opracowanie szczegółowego planu organizacji krajowej wycieczki turystycznej.
19. Opracowanie szczegółowego planu organizacji krajowych wczasów turystycznych.
20. Określenie i analizowanie cech charakterystycznych dla zagranicznych imprez turystycznych.
21. Opracowanie planu organizacji zagranicznej wycieczki turystycznej.
22. Określenie planu organizacji zagranicznych wczasów turystycznych.