Organizator usług gastronomicznych

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Organizator usług gastronomicznych
Zakres: Organizacja i obsługa przyjęć okolicznościowych
Obszar: Usługi gastronomiczne

Cele ogólne:
Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:
– bezpieczeństwa i higieny pracy podczas procesów technologicznych,
– bhp przy urządzeniach elektrycznych,
– ochrony przeciwpożarowej,
– udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku,
– przygotowania stanowiska pracy,
– rozmieszczenia maszyn i urządzeń w zakładzie gastronomicznym,
– wizerunku zawodowego organizatora usług gastronomicznych,
– właściwego wykorzystania wyposażenia służbowego,
– organizacji przyjęć okolicznościowych w tym małych przyjęć, zjazdów i kongresów,
– zasad projektowania jadłospisów,
– procedury wdrażania nowych wyrobów kulinarnych,
– oceny jakościowej surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych,
– wysyłania i odbierania faksów,
– kopiowania dokumentów,
– oprawiania dokumentów,
– wysyłania i odbierania poczty elektronicznej,
– prowadzenia korespondencji w zakładzie gastronomicznym.

Oczekiwane rezultaty:
Szkolenie przyczyni się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie pracy organizacji i obsługi przyjęć okolicznościowych na poziomie średnim, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:
– ocenić występujące zagrożenia dla zdrowia,
– określić zagrożenie wynikające z obsługi urządzeń elektrycznych oraz udzielić pierwszej pomocy w razie porażenia prądem elektrycznym,
– określić skutki wynikające z niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych oraz udzielić pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem,
– określić zagrożenia pożarowe,
– właściwie zachować się w czasie pożaru,
– posługiwać się podręcznym sprzętem pożarniczym zgodnie z jego przeznaczeniem.

Opis obowiązków:
– planowanie produkcji i ustalenie asortymentu potraw;
– dokonywanie organoleptycznej oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi;
– nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, w poszczególnych pomieszczeniach produkcyjnych:
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń produkcji gastronomicznej;
– obsługiwanie maszyn i urządzeń gastronomicznych,
– organizowanie i nadzorowanie prac w dziale magazynowym, produkcyjnym i konsumpcyjnym
– organizowanie i nadzorowanie procesu produkcyjnego: odbioru jakościowego surowców i towarów, magazynowania, obróbki termicznej, wykończenia i dekorowania potraw, ekspedycji potraw;
– przeprowadzanie odbioru jakościowego surowców (w trakcie przyjmowania) półfabrykatów, ( w fazie produkcyjnej) oraz wyrobów gotowych (przeznaczonych do ekspedycji)
– pobierania prób potraw i napojów do badań laboratoryjnych;
– nadzorowanie przestrzegania wymogów stanu sanitarnego oraz bhp w placówkach gastronomicznych;
– ustalanie asortymentu produkcji,
– układanie jadłospisów z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia;
– ocena działalności placówki gastronomicznej,
– sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakładzie gastronomicznym.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w min. placówkach gastronomicznych świadczących usługi gastronomiczne.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w podczas wykonywania procesów technologicznych.
2. BHP przy urządzeniach elektrycznych
3. Ochrona przeciwpożarowa
4. Udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku
5. Przygotowanie stanowiska pracy w kuchni
6. Rozmieszczenie maszyn i urządzeń w zakładzie gastronomicznym.
7. Wizerunek zawodowy organizatora usług gastronomicznych
8. Posługiwanie się wyposażeniem służbowym
9. Organizacja przyjęć okolicznościowych
10. Organizacja i obsługa małych przyjęć, zjazdów oraz kongresów
11. Ocena organoleptyczna środków żywnościowych
12. Metody oceny jakościowej surowców i potraw
13. Projektowanie jadłospisów na przyjęcia okolicznościowe
14. Zasady projektowania jadłospisów
15. Wdrażanie nowych wyrobów kulinarnych
16. Techniki opracowywania nowych receptur
17. Wysyłanie i odbieranie faksów
18. Kopiowanie dokumentów
19. Oprawianie dokumentów
20. Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej
21. Prowadzenie korespondencji w zakładzie gastronomicznym