Organizator usług hotelarskich

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Organizator usług hotelarskich
Zakres: Planowanie i organizowanie działalności hotelarskiej
Obszar: Hotelarstwo

Opis obowiązków:
1. Przestrzega przepisy BHP i ppoż obowiązujące w obiektach hotelarskich
2. Opracowuje projekt prowadzenia działalności hotelarskiej
3. Pozyskuje niezbędny kapitał do uruchomienia działalności
4. Rejestruje działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawnymi
5. Ustala organizację i funkcjonowanie wszystkich komórek organizacyjnych hotelu (działnoclegowy, gastronomiczny, recepcja, dział ekonomiczny, techniczny, gospodarczy)
6. Opracowuje podstawową dokumentację organizacyjno-eksploatacyjną
7. Prowadzi analizy ekonomiczne i rozliczenia finansowe związane z działalnością hotelarską
8. Zapewnia wyposażenie obiektu hotelowego zgodnie z kategoryzacją obiektów i przepisami BHP, p.poż
9. Wykorzystuje w swojej pracy hotelowy program komputerowy
10. Stosuje zasady prowadzenia marketingu
11. Posługuje się co najmniej jednym językiem obcym z uwzględnieniem słownictwa branżowego

Miejscem pracy organizatora usług hotelarskich są:
– przedsiębiorstwa hotelarskie tj. hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, sanatoria
– prom i statki pasażerskie
– przedsiębiorstwa lotnicze
– urzędy administracji państwowej zajmujące się usług ami hotelarskimi.
.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia – jednostki modułowe:

1. Przepisy BHP i p.poż obowiązujące w obiektach hote-larskich
2. Przygotowanie bazy hotelarskiej
3. Badanie rynku
4. Obsługa hotelowego programu komputerowego
5. Analiza rentowności
6. Opracowanie Biznes Planu
7. Uzyskanie kredytu
8. Wybór formy prawnej prowadzenia działalności hotelar-skiej
9. Uruchomienie działalności hotelarskiej
10. Opracowanie dla działu recepcji dokumentów organiza-cyjno-eksploatacyjnych
11. Opodatkowanie działalności hotelarskiej
12. Zatrudnienie pracowników
13. Prowadzenie skomputeryzowanej księgowości hotelu
14. Opracowanie sprawozdań i analiz statystycznych