Pracownik ochrony mienia i osób

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Pracownik ochrony mienia i osób
Zakres: Pracownik ochrony fizycznej – licencja pierwszego stopnia
Obszar: Ochrona

Oferowany program szkolenia przygotowuje do pracy w zawodzie Pracownik ochrony mienia i osób (kod zawodu wg klasyfikacji 515902) w zakresie pracy „Pracownik ochrony fizycznej – Licencja pierwszego stopnia”.
Pracownik ochrony 1/ to osoba posiadająca licencję pracownika ochrony fizycznej lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, lub osoba wykonująca zadania ochrony w zakresie nie wymagającym licencji. Podstawowy zakres działań pracownika obejmuje ochronę osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych działań, jak również nie dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
Program szkolenia przygotowuje uczestników do egzaminu na licencję pierwszego stopnia dla pracowników ochrony fizycznej.

Opis obowiązków:
Pracownik ochrony to osoba posiadająca licencję pracownika ochrony fizycznej lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, lub osoba wykonująca zadania ochrony w zakresie nie wymagającym licencji. Podstawowy zakres działań pracownika ochrony obejmuje ochronę osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych działań, jak również nie dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Pracownik ochrony posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wykonuje bezpośrednią ochronę fizyczną: stałą lub doraźną, polegającą na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz związanej z konwojowaniem wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

Pracownik ochrony mienia i osób pracuje w agencji (przedsiębiorstwie) ochrony, która posiada koncesję (zezwolenie MSWiA) na prowadzenie ochrony fizycznej osób i mienia w charakterze:
– członka specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,
– członka zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,
– pracownia ochrony wykonującego bezpośrednio czynności związane z ochrona osób,
– osoby nadzorującej i kontrolującej pracę pracowników ochrony nie posiadających licencji.
– pracownika ochrony mającego prawo do dostosowania środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej,
– pracownika ochrony wykonującego zadania na obszarach, obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
2. Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń
3. Wybrane elementy prawa karnego procesowego
4. Wybrane elementy prawa cywilnego
5. Wybrane elementy prawa pracy
6. Wybrane elementy psychologii
7. Etyka pracownika ochrony
8. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
9. Przyczyny zamachu na osoby
10. Metody i etapy ataków na osoby, oraz używane środki
11. Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom
12. Organizacja grupy ochronnej
13. Ochrona obiektu
14. Ochrona konwoju
15. Stosowanie technicznych środków zabezpieczenia mienia i środków łączności
16. Budowa i zasada działania broni
17. Bezpieczne obchodzenie się z bronią
18. Techniki posługiwania się bronią
19. Stosowanie technik samoobrony
20. Stosowanie technik interwencyjnych