Prowadzący zakład hotelarski/gastronomiczny

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Prowadzący zakład hotelarski/gastronomiczny
Zakres: Organizacja i obsługa obiektu agroturystycznego, pensjonatu
Obszar: Hotelarstwo

Opis obowiązków:
1. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu kultury zawodu
2. Przestrzega przepisy BHP, sanitarne i ppoż obowiązujące w pensjonatach i obiektach
agroturystycznych
3. Organizuje pracę pensjonatu, obiektu agroturystycznego
4. Zapewnia kompleksową obsługę gościa, uwzględniając różne standardy i możliwości
organizowania wypoczynku w obiekcie agroturystycznym, pensjonacie
5. Dostrzega i wykorzystuje walory turystyczne, wypoczynkowe, kulturalne i zdrowotne środowiska, w którym znajduje się pensjonat, obiekt agroturystyczny
6. Posiada niezbędną znajomość zagadnień ekonomicznych, prawnych i usług turystycznych związanych z prowadzeniem pensjonatu, obiektu agroturystycznego
7. Wyposaża pensjonat, obiekt agroturystyczny w niezbędny sprzęt rekreacyjny i sportowy, dopasowany do naturalnych warunków i możliwości środowiska
8. Wyposaża i urządza wnętrza pomieszczeń pensjonatu, obiektu agroturystycznego
9. Opracowuje i prowadzi marketing
10. Posiada podstawową znajomość języka obcego w zakresie obsługi gościa

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w min. hotelach, motelach, pensjonatach, obiektach agroturystycznych, placówkach gastronomicznych itd.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia – jednostki modułowe:

1. Przygotowanie bazy hotelarskiej
2. Badanie rynku
3. Opracowanie Biznes Planu
4. Uzyskanie kredytu
5. Wybór formy prawnej prowadzenia działalności hotelar-skiej
6. Uruchomienie działalności hotelarskiej
7. Opracowanie podstawowych dokumentów organizacyjno-eksploatacyjnych
8. Opodatkowanie działalności hotelarskiej
9. Zatrudnianie pracowników
10. Prowadzenie skomputeryzowanej księgowości hotelu
11. Obsługa hotelowej sieci telefonicznej
12. Obsługa faxu
13. Obsługa maszyny biurowej
14. Obsługa recepcyjnej maszyny fiskalnej
15. Rezerwacja miejsc hotelowych
16. Powitanie przybyłych gości
17. Rejestracja gości Check in
18. Reagowanie na uwagi i udzielenie informacji na żądanie gościa
19. Bezpieczeństwo gościa hotelowego
20. Zabezpieczenie kosztowności gości hotelowych
21. Prowadzenie rachunku gościa i przyjmowanie opłat za usługi hotelowe
22. Wyrejestrowanie gości (Check out)
23. Rozpoznawanie walorów własnego środowiska sprzy-jających rozwojowi agroturystyki i pensjonatów
24. Organizacja bazy noclegowej, gastronomicznej i rekreacyjno-sportowej w pensjonacie i obiekcie agrotury-stycznym
25. Usługi oferowane gościom w pensjonacie, obiekcie agroturystycznym
26. Organizowanie i realizacja oferty programów kulturalno-rozrywkowych w obiekcie agroturystycznym
27. Przestrzeganie zasad wyglądu, postawy, zachowania pracownika housekeepingu
28. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
29. Stosowanie przepisów przeciwpożarowych
30. Utrzymanie standardu wyposażenia pokoi gości i innych pomieszczeń
31. Przestrzeganie spokoju i bezpieczeństwa gości
32. Opieka nad gościem niepełnosprawnym
33. Usuwanie plam
34. Sprzątanie pomieszczeń i czyszczenie powierzchni
35. Czyszczenie sprzętu
36. Przygotowanie wózka pokojowej