Przewodnik turystyczny terenowy

O kierunkuCzas trwania oraz tryb nauki
Przewodnik turystyczny terenowy
Zakres: Przewodnik terenowy
Obszar: Turystyka i organizacja podróży

Opis obowiązków:
1. Kontaktuje się z organizatorem imprezy, uzgadnia oraz realizuje jej cele i program.
2. Prowadzi (pieszo, autokarem lub w inny sposób) uczestników imprezy określoną w programie trasą.
3. Zapoznaje uczestników z ogólnymi wiadomościami o środowisku geograficznym, historii, kulturze i geografii turystycznej kraju.
4. Przekazuje turystą informacje o geografii, historii, gospodarce, kulturze danego regionu.
5. Dba o bezpieczeństwo uczestników na trasie imprezy i udziela im pomocy w razie potrzeby.
6. Dopilnowywuje pełnej realizacji programu imprezy.
7. Kontroluje jakość świadczeń i ich zgodność z zamówieniem.
8. Pełni rolę wychowawcy i nauczyciela. Wskazuje na społeczne, zdrowotne i wychowawcze wartości turystyki i krajoznawstwa.
9. Przedstawia młodemu turyście pozytywne wzorce zachowań na tle informacji o historii i kulturze regionu.
10. Wykazuje się w każdej sytuacji opanowaniem i grzecznością.
11. Dba o dobre imię organizatora imprezy.
12. Demonstruje proponowany program wycieczki posługując się środkami audiowizualnymi.

Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia – jednostki modułowe:

1. Aktualizacja i prezentowanie informacji o środowisku geograficznym Polski
2. Aktualizacja i prezentowanie informacji o historii, historii kultury i etnografii Polski
3. Aktualizacja i prezentowanie informacji o geografii turystycznej Polski
4. Prezentowanie informacji na temat krajoznawstwa i turystyki w Polsce
5. Stosowanie zasad terenoznawstwa i orientacji w terenie
6. Przyjmowanie zlecenia na obsługę imprezy i spotkanie z uczestnikami
7. Kontrolowanie jakości świadczeń i ich zgodności z zamówieniem
8. Zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa i udzielanie pierwszej pomocy
9. Komunikowanie się z uczestnikami imprezy, opiekowanie się nimi, prezentowanie wysokiej kultury.
10. Obsługiwanie aparatów do rejestracji i odtwarzania obrazów
11. Wykorzystanie komputerowych programów użytkowych z zakresu turystyki
12. Oprowadzanie uczestników wycieczki
13. Rozliczenie finansowe i sprawozdanie z przebiegu imprezy
14. Prezentowanie informacji o geologii, geografii i przyrodzie regionu uprawnień przewodnickich
15. Prezentowanie informacji o historii, kulturze, architekturze i sztuce regionu uprawnień.
16. Prezentowanie informacji o zagospodarowaniu turystycznym i opanowanie topografii oraz układu komunikacyjnego regionu uprawnień
17. Prezentowanie informacji o gospodarce i turystyce regionu uprawnień przewodnickich pod kątem jego specyfiki.
18. Prezentowanie informacji o historii powstawania miast na tle historii Polski
19. Prezentowanie informacji o współczesnych problemach regionu uprawnień przewodnickich
20. Udzielanie informacji