Specjalista analizy rynku

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Specjalista analizy rynku
Zakres: Identyfikowanie wstępnych założeń produktów lub usług na podstawie wybranych segmentów rynku
Obszar: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Cele ogólne szkolenia:
Przygotowanie uczestników w zakresie:
a) rozpoznawania rynku i otoczenia przedsiębiorstwa ,
b) prowadzenia badań rynku z wykorzystaniem właściwie dobranych lub zaprojektowanych narzędzi dla stosowanych metod
c) identyfikowania potrzeb nabywców z uwzględnianiem koniunktury gospodarczej i celów przedsiębiorstwa dla zbudowanie wstępnych założeń produktów lub usług
d) wybierania segmentów rynku i identyfikowania nisz rynkowych, których obsługa z identyfikowanym wstępnym obrazem produktu lub usługi byłaby najkorzystniejsza

Oczekiwane rezultaty:
Szkolenie przyczyni się do przygotowania przyszłych pracowników pracujących w działach marketingu przedsiębiorstwa lub świadczących usługi marketingowe do działań dających taki obraz produktu lub usługi, który zapewni przedsiębiorstwu sukces w gospodarce globalnej.
Zakres tematyczny szkolenia ukierunkowany jest na zorientowanie uczestników na kompleksowe podejście do badania rynku dla zidentyfikowania wstępnych założeń produktów lub usług ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania technologii informatycznych, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:
– scharakteryzować rynek i otoczenie przedsiębiorstwa
– zbudować wstępne założenia produktu lub usługi na podstawie potrzeb nabywców, celów przedsiębiorstwa i koniunktury gospodarczej
– przeprowadzić badania rynku z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi badawczych
– wybrać segment rynku i niszę rynkową zapewniające najkorzystniejsze efekty przedsiębiorcom
– wykorzystać technologie informatyczne do analizy rynku i prezentacji jej wyników.

Opis obowiązków:
Specjalista analizy rynku w zakresie identyfikowania wstępnych założeń produktów lub usług na podstawie wybranych segmentów rynku zajmuje się pozyskiwaniem i wykorzystaniem informacji potrzebnych do ustalania rozmiarów popytu na określone produkty oraz usługi, określa możliwe transakcje uwzględniając specyfikę popytu oraz cechy produktu i usługi. Specjalista analizy rynku identyfikując założenia wstępnie produktu lub usług, tworzy wstępny obraz produktów lub usług na podstawie analizy potrzeb klientów, dokonanej właściwie dobranym lub zaprojektowanym narzędziem dla stosowanych metod badawczych. Wybiera segmenty (stosując procedurę segmentacji) i nisze rynkowe, których obsługa z tak projektowanymi produktami lub usługami byłaby najkorzystniejsza.

Absolwent kursu może podjąć pracę w przedsiębiorstwie lub firmie świadczącej usługi marketingowe lub pracować na własny rachunek zgodnie z przepisami prawa pracy o działalności gospodarczej i prawie autorskim.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Zasady bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy przy obsłudze komputera.
2. Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze drukarki.
3. Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze sprzętu elektrycznego.
4. Pozyskiwanie informacji o rynku z wykorzystaniem Internetu.
5. Wykonywanie dokumentów graficznych na podstawie pozyskanych informacji
6. Przekazywanie informacji z wykorzystaniem Internetu
7. Przekazywanie informacji w formie prezentacji komputerowej
8. Identyfikowanie rynku i jego uczestników.
9. Rozpoznawanie otoczenia przedsiębiorstwa.
10. Analizowanie rynku konsumenta i zachowania nabywcy.
11. Analizowanie rynku przedsiębiorstw i zachowania klientów instytucjonalnych.
12. Identyfikowanie konkurentów oraz ich silnych i słabych stron.
13. Ocenianie wzorców reakcji konkurentów oraz projektowanie własnej strategii wobec konkurencji.
14. Stosowanie benchmarkingu w analizie rynku.
15. Identyfikowanie elementów składowych Systemu Informacji Marketingowej (SIM)
16. Pozyskiwanie informacji marketingowych przy wykorzystaniu dokumentacji przedsiębiorstwa.
17. Pozyskiwanie informacji z obserwacji otoczenia.
18. Analizowanie koniunktury gospodarczej na podstawie informacji rządowych.
19. Określenie wpływu informacji na decyzje marketingowe.
20. Opracowanie planu badań.
21. Pozyskiwanie informacji o rynku ze źródeł wtórnych.
22. Dobieranie metody badań.
23. Projektowanie i dobieranie narzędzi badawczych.
24. Pozyskiwanie informacji ze źródeł pierwotnych .
25. Ustalanie zależności między popytem, a podażą.
26. Mierzenie i prognozowanie popytu rynkowego.
27. Opracowanie raportu z zapotrzebowania rynku.
28. Klasyfikowanie segmentów rynku.
29. Prowadzenie badań nad segmentacją rynku.
30. Profilowanie segmentów rynku.
31. Wybieranie najbardziej dogodnych do obsługi segmentów rynku.