Specjalista ds. integracji europejskiej

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Specjalista ds. integracji europejskiej
Zakres: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej informowanie, doradztwo, zarządzanie projektami, monitorowanie projektów oraz raportowanie
Obszar: Administracja, rozwój regionów

Program szkolenia adresowany jest do pracowników administracji państwowej i samorządowej, wykonujących zawód specjalisty ds. integracji europejskiej, pragnących uzyskać kwalifikacje w zakresie pracy: fundusze strukturalne Unii Europejskiej – informowanie, doradztwo, zarządzanie projektami, monitorowanie projektów oraz raportowanie.

Oczekiwane rezultaty
W wyniku realizacji szkolenia uczestnik będzie potrafił:
– scharakteryzować genezę powstania oraz zasady funkcjonowania Unii Europejskiej,
– pozyskiwać, gromadzić i opracowywać informacje nt. funkcjonowania Unii Europejskiej, polityki strukturalnej i funduszy strukturalnych, z wykorzystaniem technologii informatycznych,
– opracować wniosek projektu współfinansowanego w ramach funduszy strukturalnych,
– zarządzać projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych, monitorować je oraz raportować,
– świadczyć usługi informacyjne, konsultacyjno-doradcze i szkoleniowe w zakresie możliwości pozyskiwania oraz zasad korzystania z funduszy strukturalnych UE.
Niniejszy program zakłada, że uczestnik szkolenia ma ukończone studia wyższe.

Opis obowiązków:
Poszukuje, gromadzi, analizuje i opracowuje informacje na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych; zarządza projektami w ramach funduszy strukturalnych; uczestniczy w opracowywaniu wniosków projektów oraz w monitorowaniu i raportowaniu realizacji projektów; prowadzi współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi; świadczy usługi informacyjne i konsultacyjne dla osób fizycznych, instytucji rządowych i pozarządowych w zakresie funduszy strukturalnych, organizuje i prowadzi szkolenia, seminaria z tego zakresu tematycznego.

Absolwent kursu może podjąć pracę w jednostkach administracji publicznej lub organizacjach pozarządowych, centrach informacji europejskiej, izbach przemysłowo-handlowych, etc. Może pracować samodzielnie (samozatrudnienie).
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Analizowanie genezy i rozwoju integracji europejskiej.
2. Charakteryzowanie zasad funkcjonowania Unii Europejskiej
3. Funkcjonowanie instytucji i organów Wspólnoty Europejskiej
4. Charakteryzowanie systemu prawnego Unii Europejskiej
5. Charakteryzowanie programów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej
6. Identyfikowanie obszarów wspólnej polityki UE
7. Źródła oraz pozyskiwanie materiałów informacyjnych o Unii Europejskiej, w tym o funduszach strukturalnych
8. Selekcjonowanie i gromadzenie informacji / dokumentów
9. Opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych
10. Stosowanie terminologii anglojęzycznej z zakresu podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej
11. Stosowanie terminologii anglojęzycznej z zakresu korzystania z funduszy strukturalnych
12. Charakteryzowanie polityki strukturalnej Unii Europejskiej
13. Identyfikowanie przepisów prawnych UE i Polski w zakresie korzystania z funduszy strukturalnych i rozwoju regionalnego
14. Identyfikowanie zakresów finansowania poszczególnych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
15. Analizowanie form i zakresu przygotowań Polski do absorpcji funduszy strukturalnych
16. Wskazywanie możliwości realizacji projektu w danym regionie
17. Charakteryzowanie możliwości i trudności korzystania z funduszy strukturalnych przez instytucje polskie
18. Wskazywanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych UE w Polsce
19. Zasady opracowywania wniosków o współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych
20. Określanie celów i rezultatów projektu oraz ustalanie charakterystyki projektu będącego przedmiotem wniosku o współfinansowanie z funduszy strukturalnych
21. Przygotowywanie harmonogramu projektu
22. Określanie budżetu projektu
23. Opracowanie wniosku o współfinansowanie projektu lub działania z funduszy strukturalnych
24. Zarządzanie projektami w ramach funduszy strukturalnych UE
25. Opracowanie dokumentacji przetargowej i procedury dokonywania zamówień (organizowanie przetargów)
26. Monitorowanie i ocena realizowanych projektów i działań
27. Przygotowywanie raportów z realizacji projektu lub działania wykonywanego w ramach funduszy strukturalnych
28. Identyfikowanie potrzeb klienta
29. Komunikacja interpersonalna
30. Stosowanie wybranych aktywizujących metod nauczania
31. Przygotowywanie pakietów edukacyjnych
32. Przygotowywanie ofert szkoleniowych w zakresie możliwości pozyskiwania i zasad korzystania z funduszy strukturalnych UE