Specjalista ds. rachunkowości

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Specjalista ds. rachunkowości
Zakres: Sporządzanie i analiza bilansu, przygotowanie sprawozdań finansowych
Obszar: Rachunkowość, księgowość, finanse

Oferowany program szkolenia przygotowuje do pracy w zawodzie Specjalista ds. rachunkowości (241205) w zakresie „Sporządzanie i analiza bilansu, przygotowywanie sprawozdań finansowych”. Szkolenie realizowane według oferowanego programu przeznaczone jest dla uczestników mających wyższe wykształcenie ekonomiczne (co najmniej licencjat) oraz posiadających wiedzę dotyczącą podstaw rachunkowości i rachunkowości finansowej, rachunku kosztów, a także zasad finansowania działalności jednostek gospodarczych na poziomie wymaganym dla samodzielnego pracownika księgowości. Wymagana jest także umiejętność obsługi komputera, pracy w środowisku MS Windows i wykorzystywania komputerowego programu finansowo – księgowego.

Oczekiwane rezultaty:
W wyniku realizacji szkolenia absolwent będzie potrafił:
– Zastosować aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych,
– Sporządzić sprawozdania finansowe firmy: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami,
– W oparciu o sprawozdania finansowe dokonać analizy wskaźnikowej sytuacji majątkowej, finansowej i wyników działalności firmy,
– Wskazać na rezerwy tkwiące w gospodarowaniu jednostki gospodarczej oraz sformułować wnioski co do możliwości i sposobów ich wykorzystania,
– Wykorzystać komputer do ewidencji zdarzeń gosp. oraz sporządz. sprawozdań finansowych.

Opis obowiązków:
* Stosuje przepisy prawne wynikające ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości (D. U. 113/00), Międzynarodowych i Krajowych Standardów Rachunkowości, Kodeksu Spółek Handlowych, Prawa Działalności Gospodarczej i Zarządzenia Prezesa GUS w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie statystyki finansowej.
* Sporządza sprawozdania finansowe firmy: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami.
* W oparciu o sprawozdanie finansowe firmy dokonuje analizy wskaźnikowej (rentowności, płynności, wspomagania finansowego, czyli zadłużenia, aktywności, czyli sprawności działania) przedsiębiorstwa, dostarczającej kadrze zarządzającej, właścicielom, inwestorom, kredytodawcom, kontrahentom, wierzycielom i instytucjom fiskalnym informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i wynikach działalności firmy.
* Wskazuje na rezerwy tkwiące w gospodarowaniu oraz formułuje wnioski co do możliwości i sposobów ich wykorzystania.
* Wykorzystuje komputer do ewidencji zdarzeń gospodarczych i sporządzania sprawozdań finansowych.

Absolwent kursu może podjąć pracę w komórkach funkcjonalnych wszelkiego typu przedsiębiorstw, a także na własny rachunek prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie „Sporządzanie i analiza bilansu, przygotowywanie sprawozdań finansowych”.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Uruchomienie programu finansowo-księgowego. Wprowadzenie danych do bilansu.
2. Sporządzanie bilansu z wykorzystaniem komputera.
3. Analiza wstępna bilansu.
4. Szczegółowa analiza aktywów trwałych i obrotowych
5. Szczegółowa analiza kapitałów własnych, rezerw i zobowiązań
6. Rozliczenia międzyokresowe.
7. Wnioski z analizy bilansu – badanie bilansu.
8. Uruchomienie programu finansowo-księgowego. Wprowadzenie danych do rachunku zysków i strat.
9. Sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym.
10. Analiza przychodów z działalności podstawowej, operacyjnej i finansowej .
11. Analiza kosztów z działalności podstawowej, operacyjnej i finansowej .
12. Analiza wskaźnikowa rentowności firmy.
13. Wpływ dźwigni finansowej na działalność firmy.
14. Uruchomienie programu finansowo-księgowego. Wprowadzenie danych do rachunku przepływu pieniężnych.
15. Działalność operacyjna w rachunku przepływów pieniężnych.
16. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej
17. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią.
18. Uruchomienie programu finansowo-księgowego. Wprowadzenie danych do zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
19. Analiza kapitałów własnych w firmach o różnych formach organizacyjno – prawnych.
20. Sporządzanie i analiza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
21. Podział zysku (pokrycia straty) w przedsiębiorstwie, sprawozdanie z wyniku i zatrzymanych zysków
22. Pozostałe elementy sprawozdań finansowych i ich pojemność informacyjna.
23. Dodatkowe informacje i objaśnienia a strategia rozwojowa firmy.