Specjalista ds. marketingu i handlu

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Specjalista ds. marketingu i handlu
Zakres: Organizowanie promocji gospodarczej
Obszar: Marketing

Oferowany program szkolenia przygotowuje do pracy w zawodzie Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)w zakresie pracy „Organizowanie promocji gospodarczej”− poziom zaawansowany.

Oczekiwane rezultaty:
W wyniku realizacji szkolenia absolwent będzie potrafił:
– scharakteryzować ewolucję zarządzania,
– wyjaśnić sens dualnej odpowiedzialności firmy,
– wskazać na sposoby wykazania się odpowiedzialnością społeczną przez przedsiębiorstwo,
– zdefiniować zarządzanie jako proces adaptacji firmy do rynku,
– zdefiniować zarządzanie jako koordynowanie i łączenie zasobów i osiąganie celów firmy poprzez funkcje kierowania,
– scharakteryzować źródła władzy i przywództwa,
– wyjaśnić cechy i zachowania przywódcy i lidera zmian,
– zinterpretować przywództwo w burzliwym otoczeniu,
– zidentyfikować istotę zarządzania strategicznego
– wyjaśnić znaczenie planowania strategicznego i planów w zarządzaniu strategicznym,
– kształtować zadania w firmie w rozpoznanym etapie jej cyklu życia rynkowego,
– wprowadzać zmiany i inspirować innych do akceptacji ryzyka jakie niosą zmiany ,
– kształtować skuteczny system komunikacji wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu,
– identyfikować potrzeby informacyjne kierowników, pracowników i grup opiniotwórczych,
– formułować obszar luki informacyjnej,
– budować kreatywne przepływy informacji,
– podejmować decyzje dotyczące efektywnego zastosowania narzędzi zintegrowanej komunikacji rynkowej,
– uruchamiać skuteczne motywatory inspirujące wykonawców zadań,
– inspirować do ustawicznego kształcenia,
– pielęgnować partnerstwo z zewnętrznymi podmiotami opiniotwórczymi ,
– monitorować i analizować statystyki dotyczące działań promocji gospodarczej,
– sterować rosnącą wartością firmy,
– kreować wspólnotę firmy i jej otoczenia jako efekt profesjonalnej komunikacji wewnętrznej,
– diagnozować trendy i zmiany zachodzące w burzliwym otoczeniu,
– diagnozować obszary krytyczne w firmie,
– twórczo poszukiwać i uczyć się od najlepszych w branży,
– planować innowacyjne metody budowania wiarygodności w ramach relacji i więzi z wartościującym i oceniającym przedsiębiorstwo otoczeniem rynkowym,
– przestrzegać zasad etycznych biznesu i działań Public Relations.

 

Opis obowiązków:
Ekspert promocji gospodarczej wykonuje zadania zawodowe samodzielnie jako pracownik etatowy lub jako osoba prowadząca samodzielną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług w zakresie: innowacyjnego zarządzania promocją gospodarczą, kierowania zmianą w burzliwym otoczeniu i silnie udzielającej się konkurencji, pobudzania
i przekonywania wykonawców zadań do akceptacji nowych rozwiązań, wyszukiwania najlepszych wzorców i twórczego uczenia się od nich oraz ciągłego doskonalenia aktywnego reagowania na wyzwania otoczenia biznesowego poprzez wdrażanie rozwiązań najkorzystniejszych na tym polu i włączania firmy do obiegów biznesowych zgodnie
z wypracowanymi standardami kultury organizacji i zasadami etyki menedżerskiej.

Specjalista ds. marketingu i handlu pracuje w/dla przedsiębiorstw średnich sektora MSP, zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.Może prowadzić działalność na własny rachunek zgodnie z przepisami ustaw: o działalności gospodarczej i prawie autorskim.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Zarządzanie i kierownicy w procesie adaptacji firmy do rynku.
2. Planowanie jako funkcja kierownicza.
3. Organizowanie i doskonalenie działalności przedsiębiorstwa.
4. Struktura komunikacji w przedsiębiorstwie.
5. Przywództwo jako proces oddziaływania.
6. Motywacyjne modele kierownicze.
7. Inspirowanie podwładnych.
8. Diagnozowanie otoczenia rynkowego.
9. Benchmarking – uczenie się od najlepszych.
10. Planowanie promocji gospodarczej.