Specjalista ds. programów

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Specjalista ds. programów
Zakres: Nowy model diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikację (metody, narzędzia i procedury)
Obszar: Zatrudnienie i pośrednictwo pracy

Opis obowiązków:
Pracownik publicznych służb zatrudnienia identyfikuje podstawowe zasady funkcjonowania rynku pracy. Rozpoznaje i charakteryzuje problemy polityki zatrudnienia w Polsce i w Unii Europejskiej. Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe usługi publicznych służb zatrudnienia oraz instrumenty rynku pracy. Identyfikuje grupy klientów. Ustala zakres problemów występujących na rynku pracy oraz analizuje możliwości ich rozwiązania. Rozpoznaje i charakteryzuje zakresy pracy, zadania oraz odpowiedzialność podstawowych grup zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia w odniesieniu do klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Identyfikuje i dobiera źródła prawa niezbędne dla obsługi klientów publicznych służb zatrudnienia. Interpretuje wybrane zagadnienia prawa cywilnego oraz identyfikuje sytuacje wymagające zastosowania przepisów. Identyfikuje strukturę i zadania organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Ustala zakres spraw i zasady ich prowadzenia w postępowaniu administracyjnym. Charakteryzuje skutki prawne nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. Przestrzega przepisów dotyczących prawnej ochrony danych osobowych. Identyfikuje czynniki mające wpływ na jakość usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia. Wykorzystuje standardy usług rynku pracy w tworzeniu systemu zarządzania jakością w urzędzie pracy. Dobiera metody badań jakości świadczonych usług. Projektuje narzędzia badawcze. Analizuje wyniki badania jakości pracy oraz planuje i podejmuje działania doskonalące, w tym również w ramach samooceny. Identyfikuje źródła informacji o rynku pracy. Pozyskuje, gromadzi, analizuje i wykorzystuje oraz upowszechnia informacje dotyczące rynku pracy. Dobiera i analizuje dane w oparciu o polską i europejską statystykę rynku pracy. Rozpoznaje sytuację i zmiany w funkcjonowaniu lokalnego, wojewódzkiego, krajowego i europejskiego rynku pracy. Diagnozuje oraz różnicuje uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego i regionalnego rynku pracy, a także uwarunkowania edukacyjne. Rozpoznaje potrzeby popytowej i podażowej strony rynku pracy w zakresie kierunków zatrudnienia i szkolenia. Organizuje proces badawczy dotyczący diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy. Planuje kierunki i formy kształcenia z perspektywy potrzeb rynku pracy. Identyfikuje kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy w perspektywie średniookresowej. Opracowuje prognozy potrzeb regionalnego rynku pracy. Współpracuje z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. Systematyzuje zebrane informacje o bezrobotnych i poszukujących pracy oraz o wolnych miejscach pracy. Aktualizuje zebrane informacje o lokalnym i regionalnym rynku pracy. Nawiązuje i podtrzymuje kontakty z klientami urzędu pracy, stosując przy tym odpowiednie techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej. Organizuje i prowadzi spotkania grupowe, dobierając właściwe metody kształcenia oraz nowoczesne środki pracy. Rozpoznaje sytuację konfliktową i konflikt w relacjach: klient – pracownik urzędu pracy. Dobiera odpowiednie formy i metody w procesie rozwiązywania problemów i konfliktów. Stosuje odpowiednie techniki negocjowania. Sporządza dokumenty i pisma stosowane w urzędzie pracy na formularzach tekstowych i tabelarycznych oraz na blankietach korespondencyjnych. Przestrzega zasady obiegu informacji oraz pism i dokumentów w miejscu pracy. Wyznacza cele marketingowe w zakresie usług świadczonych przez pracowników publicznych służb zatrudnienia. Rozpoznaje potrzeby poszczególnych grup odbiorców i dostosowuje do tych potrzeb działania marketingowe. Ocenia możliwości zaspokojenia potrzeb różnych grup odbiorców. Opracowuje harmonogramy działań w odniesieniu do planu marketingowego. Dobiera właściwe instrumenty marketingowe. Stosuje metody i techniki upowszechniania i dystrybucji informacji. Współpracuje i organizuje kontakty z partnerami rynku pracy. Monitoruje efektywność działań marketingowych i tworzy nową jakość usług.

Specjalista ds. programów pracuje indywidualnie lub zespołowo w publicznych służbach zatrudnienia.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Identyfikowanie i systematyzowanie danych wejściowych z systemu Syriusz, ze statystyki generowanej przez urzędy pracy, urzędy statystyczne.
2. Wstępna identyfikacja kierunków szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych na podstawie wyników badań ilościowych.
3. Ocena i weryfikacja diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy w zakresie kwalifikacji i umiejętności.
4. Planowanie kierunków i form szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych oraz dokonywanie oceny ich efektywności.
5. Przeprowadzanie foresightu regionalnego rynku pracy.
6. Gromadzenie i przetwarzanie pierwotnych danych wejściowych.
7. Prognozowanie popytu na pracę w przekroju kwalifikacyjno-zawodowym.
8. Upowszechnianie wyników przeprowadzonej diagnozy.