Specjalista ds. rozwoju zawodowego

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Zakres: Organizowanie szkoleń dla pracowników urzędów pracy
Obszar: Zatrudnianie i pośrednictwo pracy

Opis obowiązków:
*Specjalista ds. rozwoju zawodowego określa potrzeby szkoleniowe i kierunki szkoleń pracowników urzędów pracy. Na podstawie analizy kadrowej, informacji uzyskanych od pracowników urzędu, ich przełożonych oraz z innych źródeł, określa potrzeby związane ze szkoleniami. Wspólnie z kierownictwem urzędu określa potrzeby szkoleń dla poszczególnych grup pracowników w celu dopasowania kwalifikacji i umiejętności do zakresu obowiązków i struktury organizacji. Bierze udział w ustalaniu tzw. „ścieżki rozwoju zawodowego pracownika”.
*Sporządza listę potrzeb szkoleniowych oraz listę niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń (obligatoryjnych). Na ich podstawie opracowuje projekt planu szkoleń i przedstawia go do akceptacji dyrektorowi urzędu pracy. Informuje o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych oraz innej pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz czuwa nad stałą aktualizacją tych informacji. Przygotowuje plan szkoleń na podstawie przeprowadzonej diagnozy i możliwych środków przeznaczonych w danym roku na szkolenia. Określa źródła finansowania szkoleń. Pozyskuje lub bierze udział w pozyskiwaniu środków na poszczególne szkolenia. Planuje wydatkowanie środków finansowych na poszczególne szkolenia. Tworzy lub współtworzy projekty dotyczące rozwoju zawodowego pracowników urzędu. Współpracuje z innymi urzędami (PUP, WUP) w celu kształtowania wspólnej polityki szkoleniowej.
*Zbiera i tworzy bazę instytucji szkoleniowych oraz ofert szkoleniowych przedstawianych przez instytucje szkoleniowe, pod kątem ich przydatności dla urzędu i pracowników. Tworzy bazę studiów podyplomowych i kierunków szkoleń przydatnych dla organizacji. Zbiera informacje i opinie na temat instytucji szkoleniowych oraz kwalifikacji i kompetencji wykładowców.
*Specjalista ds. rozwoju zawodowego przygotowuje organizacyjnie szkolenie. Współpracuje przy wyborze instytucji szkoleniowej. Określa wymagania merytoryczne dotyczące poszczególnych szkoleń. Tworzy lub współtworzy umowę szkoleniową z instytucją szkoleniową i nadzoruje jej realizację. Dokonuje selekcji uczestników szkolenia. Nadzoruje realizację i przebieg szkolenia – w zakresie organizacyjnym i finansowym. Prowadzi monitoring szkoleń, poprzez ich wizytację, analizę wyników ankiet i analizę dokumentacji szkolenia. Ocenia szkolenia pod kątem ich zgodności z założeniami, odczuć uczestników, formy szkolenia i jego praktycznej przydatności dla poszczególnych uczestników. Dokonuje analizy skuteczności i efektywności szkoleń.
*Specjalista ds. rozwoju zawodowego prowadzi dokumentację szkoleniową. Po zakończeniu szkolenia kompletuje dokumentację oraz przekazuje informację o zakończonym szkoleniu do poszczególnych komórek organizacyjnych. Rozlicza szkolenie. Sporządza sprawozdania zgodnie z ustalonymi zasadami. Utrzymuje kontakt i wymienia informacje ze specjalistami ds. rozwoju zawodowego w innych urzędach.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego może być zatrudniony w powiatowym urzędzie pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy (w strukturze OHP stanowisko nazwane jako specjalista ds. szkoleń) itp.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Pozyskiwanie informacji o potrzebach szkoleniowych pracowników urzędów pracy.
2. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych oraz przygotowywanie planu szkoleń dla pracowników urzędów pracy.
3. Przygotowanie do wyboru instytucji szkoleniowej oraz określanie zasad i warunków organizacji szkolenia dla pracowników urzędów pracy.
4. Monitorowanie szkoleń dla pracowników urzędów pracy i analiza dokumentacji.
5. Metody i narzędzia badania skuteczności i efektywności szkoleń dla pracowników urzędów pracy.
6. Analiza i wykorzystanie wyników badania skuteczności i efektywności szkoleń dla pracowników urzędów pracy.