Technik informatyk

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Technik informatyk
Zakres: Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego
Obszar: Rachunkowość, księgowość, finanse

Opis obowiązków:
1. Zapoznaje się z urządzeniami komputerowymi: jednostką centralną i urządzeniami peryferyjnymi.
2. Konfiguruje i uruchamia urządzenia komputerowe PC.
3. Wykorzystuje programy narzędziowe i użytkowe.
4. Instaluje systemy operacyjne.
5. Wykonuje podstawowe czynności konserwacyjne i diagnostyczne
6. Identyfikuje przyczyny niesprawności i kwalifikuje do naprawy podstawowej lub specjalistycznej.
7. Naprawia urządzenia komputerowe w zakresie podstawowym.
8. Testuje urządzenia komputerowe przed i po naprawie.
9. Poucza użytkownika o przyczynach niewłaściwej pracy komputera.
10.Prowadzi dokumentację eksploatacyjno-techniczną urządzeń komputerowych.
11. Przestrzega przepisy BHP i ppoż.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładzie usługowym, produkcyjnym lub mogą pracować na własny rachunek.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Zestawienie stanowiska komputerowego
2. Instalowanie systemu operacyjnego DOS
3. Instalowanie systemu operacyjnego WINDOWS
4. Posługiwanie się urządzeniami peryferyjnymi
5. Obsługa i wykorzystanie systemu operacyjnego DOS
6. Instalowanie i obsługa nakładek systemu operacyjnego DOS
7. Instalowanie i obsługa edytora TAG lub QR-Text.
8. Instalowanie Windows dla DOS
10. Obsługa Windows
11. Instalowanie programów użytkowych
12. Instalowanie i obsługa programów testujących.
13. Wykonywanie transmisji pomiędzy komputerami
14. Montaż i demontaż obudowy jednostki centralnej
15. Montaż i demontaż wyodrębnionych sterowników i kart
16. Montaż i demontaż napędów dysków elastycznych, CD-ROM i dysków twardych
17. Montaż i demontaż zasilacza
18. Montaż i demontaż płyty głównej
19. Rozbudowa pamięci płyty głównej
20. Naprawa obwodów zasilających jednostkę centralną
21. Naprawa usterek sygnalizowanych podczas procedury POST
22. Naprawa płyty głównej jednostki centralnej
23. Naprawa napędów i dysków
24. Naprawa urządzeń współpracujących z jednostką centralną i urządzeń peryferyjnych
25. Naprawa przewodów, kabli łączących podzespoły jednostki centralnej i urządzeń peryferyjnych
26. Przeglądy okresowe
27. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjno-technicznej urządzeń komputerowych