Technik ochrony środowiska

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Technik ochrony środowiska
Zakres: Ochrona powietrza przed hałasem i drganiami mechanicznymi
Obszar: Ekologia, ochrona środowiska

Opis obowiązków:
1. Dokonuje pomiarów hałasu i drgań mechanicznych w pomieszczeniach, na stanowisku pracy.
2. Kontroluje zgodność eksploatacji urządzeń i narzędzi ręcznych z obowiązującymi normami.
3. Bada wpływ hałasu i drgań mechanicznych na samopoczucie pracowników.
4. Opracowuje sprawozdania o stanie hałasu i drgań mechanicznych w wybranych pomieszczeniach i podstawowych narzędzi ręcznych.
5. Określa przydatność sprzętu pomiaru hałasu i drgań mechanicznych.

Absolwent może zostać zatrudniony na stanowisku diagnosty hałasu i drgań mechanicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia – jednostki modułowe:

1. Rozróżnienie źródeł i rodzajów dźwięku
2. Rozróżnienie źródeł i rodzajów drgań mechanicznych
2. Sporządzanie sprawozdań i raportów z badań hałasu i drgań mechanicznych
3. Badanie rozchodzenia się dźwięku
4. Rozróżnianie rodzajów hałasu
5. Pomiar i ocena hałasu
6. Badanie wpływu hałasu na organizm ludzki
7. Pomiar i ocena drgań mechanicznych w pomieszczeniach
8. Pomiar i ocena drgań mecha-nicznych narzędzi ręcznych
9. Badania wpływu drgań mechanicznych na organizm ludzki
10. Ocena aparatury do pomiaru hałasu i drgań mechanicznych