Kurs na opiekuna w klubie dziecięcym / żłobku

Instruktor kursu:
Kategoria:
1 600 zł
1 600 zł
Szkolenie, zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 przeznaczone jest dla osób, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie, nie posiadają uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym (uprawnienia mają: opiekunki dziecięce, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy opiekuńczo – wychowawczy, pielęgniarki, położne), nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona, wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i ilością godzin.

Dla kogo

Szkolenie dla osób, które chcą podjąć pracę w żłobku i klubie dziecięcym lub jako niania.

Program kursu

Blok nr 1: Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin) : Adaptacja jako rezultat rozwoju, Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia

Blok Nr 2: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin): Aspekty rozwoju dziecka, Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka do lat 3, Mechanizmy rozwoju dziecka

Blok Nr 3: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin): Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych, Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka, Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami

Blok Nr 4: Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin): Odpowiedzialność prawna opiekuna, Podstawy medycyny ratunkowej – pierwsza pomoc, zapobieganie urazowości.

Czego się nauczysz

Zdobędziesz kwalifikacje na opiekuna dzieci do lat 3.

Kiedy

Wybeirz termin spośród dostępnych.

Zapisz się

Informacje

Ilość osób 1
Czas trwania 30 dni
Długość kursu 280 lekcji
Informacje dodatkowe

Powiązane kursy

Wyślij zapytanie