Regulamin

REGULAMIN (data aktualizacji 10.07.2018)

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa ogólne zasady organizacji, przebiegu, odpłatności oraz warunków uczestnictwa i ukończenia kursów, w tym prawa i obowiązki Uczestników ( „Kursantów” i „Instruktor kursu”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Kursy (szkolenia) organizuje firma 

 Jagoda Ważna Superia ul. Krańcowa 55a, 61-035 Poznań  (dalej “Organizator”).

Wszelkie odniesienia w Regulaminie do “Strony Organizatora” dotyczą adresu strony internetowej www.eduma.pl należącej do Organizatora.

“Uczestnik” w rozumieniu Regulaminu to osoba, która poprawnie zapisała się na kurs.

“Instruktor” w rozumieniu Regulaminu to osoba prowadząca kurs.

 1. ZASADY ORGANIZACJI KURSÓW

Za przebieg kursu odpowiedzialny jest Instruktor.

Zajęcia kursu realizowane są zgodnie z podanym wcześniej przez Instruktora programem ramowym czyli miejscem i terminem kursu który odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Instruktora.

Tematyczny i szczegółowy zakres każdego kursu jest dostępny na stronie internetowej.

Kursy odbywają się w wyznaczonym przez Instruktora miejscu i terminach, opublikowanych na jego Stronie Organizatora. Instruktor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i/lub miejsca pojedynczych zajęć z powodu zdarzeń losowych i/lub sytuacji od niego niezależnych. Termin kursów zostanie ustalony, aby pasował co najmniej 75% Uczestników.

W miejscu przebiegu kursów podczas trwania zajęć prawo przebywać mają wyłącznie Uczestnicy kursu - kursanci, Instruktor, Organizator oraz inne osoby upoważnione przez Organizatora lub Instruktora.

Godzina zajęć kursu trwa 60 minut.

Z powodu wyjątkowych sytuacji, niezależnych od Organizatora, Organizator ma prawo:
odwołać kurs zwracając Uczestnikom wpłaty
przesunąć o 1-2 tydzień/tygodnie datę rozpoczęcia kursu
ustalić zmianę prowadzącego kurs Instruktora pod warunkiem dopasowania nowego Instruktora pod względem kwalifikacji i doświadczenia

Maksymalna liczba Uczestników każdego kursu wynosi 30 osób. W przypadku zapisania się na kurs mniej niż 2 osób Organizator ma prawo odwołać kurs na 1 dzień przed rozpoczęciem i, jeśli to nastąpi, obowiązek zwrócić Uczestnikom ich wpłaty.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH

Rejestracja na kurs jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

Przed zapisaniem się na kurs należy dokładnie sprawdzić zakres materiału, program, datę kursu oraz wstępne wymagania kursu. Instruktor nie ma obowiązku tłumaczenia Uczestnikowi zagadnień, które Uczestnik powinien znać przed przystąpieniem do kursu.

Uczestnik zobowiązuje się podać w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, na którym regularnie (co najmniej 1 raz w tygodniu) sprawdza pocztę. Uczestnik, który nie czyta wiadomości e-maili wysyłanych przez Organizatora, nie ma prawa do reklamacji sytuacji i zdarzeń, które wynikły przez jego zaniedbanie.

Podstawą przyjęcia na kurs jest kolejność zgłoszeń.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Uczestnik ma prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu przebiegu kursów i
uzyskania informacji dotyczących organizacji kursu
korzystania z materiałów udostępnianych przez Organizatora
zgłaszania Organizatorowi wszelkich uwag dotyczących przebiegu kursu
dołączenia do grupy na portalu Facebook dedykowanej danemu kursowi.

Uczestnik ma obowiązek:
znać postanowienia Regulaminu i ich przestrzegać
aktywnie uczestniczyć w kursach, co w szczególności oznacza przychodzenie na kurs punktualnie, słuchanie Instruktora i stosowanie się do jego zaleceń oraz odpowiadanie na korespondencję e-mailową od Organizatora w czasie trwania kursu
dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz pozostałych Uczestników, przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych Uczestników

Tylko za zgodą Organizatora i w uzasadnionym przypadku Uczestnik będzie miał prawo do odrobienia zajęć w innej grupie lub zmiany grupy szkoleniowej.

Wszelkich, niezbędnych informacji dotyczących kursów Organizator udzieli Uczestnikom po kontakcie mailowym na adres biuro@eduma.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 881 411 411

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI INSTRUKTORA

Do obowiązków Instruktora należy:
rzetelne prowadzenie kursów wg ustalonego planu ramowego
dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego
sprawdzanie obecności na zajęciach
odpowiadanie na pytania Uczestników i pomoc w trudnościach w zakresie realizowanych zagadnień planu ramowego kursu.

Produkty wykonane w trakcie trwania kursu mogą zostać sprzedane klientom (na przykład podczas kursów florystycznych).

Instruktor kursu ma prawo do zwrotu kosztów w wysokości 70% wartości kursu w przypadku kursów standardowych czyli takich gdzie liczy się najniższa cena lub 50 % zwrotów kosztów w związku z ofertą dedykowaną w dziale aktualności lub kursy promowane/dedykowane. Zwrot kosztów następuje w terminie 14 dni na podstawie wiadomości pisemnej o zakończenie kursów zarówno przez Uczestnika, jak Instruktora jednocześnie. W przypadku braku porozumienia w sprawie zakończenia kursu wyłączność rozstrzygania sporów decyzyjny jest Organizator. Płatności za zwrot kosztów wypłacane są zgodnie z formą płatności wybraną przez instruktora. W przypadku większej ilości wykonywanych kursów Instruktor zobowiązany jest do założenia własnej działalności gospodarczej lub innej formy współpracy i zawiadomieniu o tym fakcie Organizatora.

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU

Warunkiem koniecznym ukończenia każdego kursu jest:
Obecność na kursie. W kursach składających się z więcej niż 5 spotkań Organizator dopuszcza nieusprawiedliwioną nieobecność podczas jednego dnia szkoleniowego (maksymalnie 3 godziny). W szkoleniach składających się z 5 lub mniejszej liczby spotkań Organizator dopuszcza maksymalnie 2 godziny nieusprawiedliwionej nieobecności.
Ukończenie projektu tworzonego podczas zajęć. Ukończenie kursu oceniane jest zero-jedynkowo przez Instruktora na ostatniej godzinie kursu.

Obecność sprawdzana na każdych zajęciach przez Instruktora, będzie podstawą do podliczania obecności każdego Uczestnika.

Każdy Uczestnik, który spełni powyższe warunki otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie kursu i nabyte umiejętności wystawiony przez Organizatora po otrzymaniu informacji o zakończeniu kursu przez Uczestnika i Instruktora w jednym czasie.

 1. PŁATNOŚCI

Kursy przeprowadzane przez Organizatora są odpłatne.

Płatności za kurs Uczestnik dokonuje w oparciu o system płatności tpay.com na Stronie Organizatora

Ceny kursów są zależne od miasta, w którym odbywają się kursy, od poziomu zaawansowania oraz innych czynników. Aktualne ceny odbywających się kursów są dostępne na Stronie Organizatora w wyszukiwarce Kursy.

Początkowe ceny kursów mogą ulegać zmianie w oparciu o strategię cenową związaną ze zbliżającym się końcem rekrutacji oraz licznymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora. Informacje na ten temat znaleźć można na Stronie Organizatora w wyszukiwarce Kursy.

 1. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Administratorem danych jest Organizator. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Organizator zbiera dane osobowe Uczestników w celu rzetelnego prowadzenia kursów, tworzenia statystyk, ulepszania programu kursów, potwierdzenia statusu studenta Uczestnika oraz przeprowadzania skutecznej komunikacji między Organizatorem a Uczestnikami w czasie trwania kursów.

Organizator umożliwia Uczestnikom dostęp do podanych przez nich danych osobowych, ich aktualizację, poprawienie i usunięcie.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie informacje i publikacje dotyczące kursów, które są dostępne na Stronie oraz Fanpage Organizatora oraz materiały udostępniane Uczestnikom w czasie trwania kursów stanowią własność intelektualną Organizatora. Uczestnicy mają prawo z nich korzystać na własny użytek, ale nie są uprawnieni do ich powielania w żadnej formie, przekazywania osobom trzecim, ani udostępniania w Internecie bez zgody Organizatora.

 1. REZYGNACJA Z KURSU I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z opłaconego kursu i zwrotu kosztów, w terminie do 7 dni kalendarzowych po zapisie się na szkolenie.

W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w kursie i poinformowania o tym Organizatora, pomimo jego organizacji, powiadomienia o miejscu szkolenia, dopełnienia wszystkich obowiązków Organizatora, zmiany miejsca szkolenia oraz terminu na życzenie Kursanta etc., Uczestnik może ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty w obniżonej wartości o koszty organizacji szkolenia, to jest w wysokości 80% wpłaconej kwoty.

W sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w kursie (ciężka choroba, wypadek lub inne zdarzenie losowe), w terminie poniżej 7 dni do rozpoczęcia kursu lub już w czasie jego trwania Uczestnik jest zobowiązany do wysłania pisemnej rezygnacji z kursu, z właściwym uzasadnieniem na adres Organizatora. Uczestnikowi będzie przysługiwać zwrot pieniędzy proporcjonalnie za niewykorzystane godziny kursu.

Na rozpatrzenie rezygnacji Organizator ma 21 dni od daty otrzymania rezygnacji. W sytuacji gdy przyczyna rezygnacji z kursu nie będzie ważna lub w ogóle nie zostanie zawarta w rezygnacji, Uczestnik poniesie koszt 40% ceny kursu w ramach naprawienia szkody Organizatora za niewykorzystane miejsce w czasie kursu. Jeżeli rezygnacja dotyczy niezadowolenia z realizacji szkolenia już w trakcie uczestnictwa, Organizator ma obowiązek zaproponować nowe miejsce szkolenia. Jeżeli Uczestnik z tego prawa nie skorzysta lub nie poinformuje o nieprawidłowościach lub problemach z kursem w trakcie trwania, może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów za szkolenie, pomniejszonych o kwotę organizacji szkolenia, tj. o 20%  oraz wykorzystane godziny kursu.

 

W przypadku nie wstawienia się na miejsce szkolenia w uzgodnionym terminie rozpoczęcia szkolenia, nie wzięcia udziału w szkoleniu bez poinformowania o tym Instruktora i Organizatora, kurs zostaje automatycznie zakończony, bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów przez Kursanta.

 

Wszelkie reklamacje proszę kierować na adres mailowy: biuro@eduma.pl

 1. ZMIANA REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aktualny Regulamin dostępny jest na Stronie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać kursy, które rozpoczną się co najmniej 3 dni od daty aktualizacji Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programach kursów w czasie ich trwania.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu/zajęć za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz publikowanie tych materiałów na swojej stronie internetowej oraz portalach społecznościowych.

W sprawach nieunormowanych Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Organizator.

Regulamin jest ważny od dnia 10 lipca 2018 r.

 

Umowa z Użytkownikiem

Platforma eduma.pl świadczy usługi na podstawie danej Umowy z Użytkownikiem, która razem z naszą polityką prywatności regulują relacje i zasady korzystania z usług platformy Jeśli planujesz lub kontynuujesz korzystać z naszej strony, panelu użytkownika i/lub innych usług, które świadczymy, automatycznie zgadzasz się z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Oznacza to, że dla zawarcia umowy nie musisz jej podpisywać, wystarczy jedynie wyrazić zgodę na warunki tej Umowy z Użytkownikiem, poprzez odznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem, nie korzystaj z naszej strony internetowej, panelu użytkownika i/lub innych usług, które świadczymy.

Terminy i określenia

 1. Postanowienia ogólne

Odznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym oznacza zgodę ze wszystkimi postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem. Jeśli kontynuujesz korzystać z naszej strony eduma.pl, panelu użytkownika eduma.pl, i/lub innych usług, które świadczymy, automatycznie zgadzasz się z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem, która razem z naszą  polityką prywatności, regulują relacje i zasady korzystania z eduma.pl. Upewnij się, że masz prawa i jesteś upoważniony do przyjęcia niniejszej Umowy z Użytkownikiem i jesteś gotowy przestrzegać wszystkich jej zasad i warunków.

Zawartość naszej witryny internetowej służy do otrzymania przez Ciebie informacji ogólnych o proponowanych usługach i warunkach ich wykorzystania. Zawartość stron internetowych może być zmieniana bez uprzedniego zawiadomienia.

Serwis nie jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 18 lat.

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą korzystać z Serwisu za zgodą i pod nadzorem rodziców lub opiekunów.

Prosimy osoby niepełnoletnie nie ujawniać nam ani naszym Użytkownikom żadnych informacji, w szczególności danych osobowych.

W przypadku naruszenia naszej prośby nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i wykorzystanie informacji, nadaną przez osobę niepełnoletnią; ponadto informacje i wiadomości od takich użytkowników będą ignorowane i nie będą wykorzystywane przez nas.

 1. Termin

Niniejsza Umowa Użytkownika wchodzi w życie z chwilą założenia konta Użytkownika i trwa do momentu usunięcia konta.

Konto Użytkownika może zostać usunięte tylko przez Użytkownika z jego Panelu Klienta lub przez Serwis. Przed usunięciem konta Serwis ma uprzedzić Użytkownika. Powiadomienie o usunięciu Użytkownik zobaczy w swoim Panelu Klienta, dostanie też wiadomość poprzez e-mail.

 1. Prawa i obowiązki Serwisu

Serwis stara się zabezpieczyć maksymalnie stabilny poziom dostępności usług i wydajności, ale nie ponosi odpowiedzialności za brak wykonania lub opóźnienie w wykonaniu obowiązków z powodu okoliczności niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), takich jak niska jakość połączenia internetowego.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy, uszkodzenia lub inne nieprzewidywalne sytuacje, które nastąpiły z powodu niewłaściwego wykorzystania usług Serwisu przez Użytkownika.

Na podstawie własnej decyzji Serwisu, w związku z nielegalnym lub obraźliwym charakterem treści Użytkowników, Serwis może zawiesić lub ograniczyć świadczenie usługi za powiadomieniem albo bez powiadomienia i bez zwrotu niewykorzystanych kosztów.

 

 1. Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za treść programowe i przeprowadzanie kursów i szkoleń.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z usług w żadnych celach niezgodnych z prawem.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie nadużywać usług, w tym nie będzie wspólnie korzystać z konta wraz z innymi użytkownikami, którzy będą potem wykorzystywać platformę do własnych celów.

Użytkownik jest jedynym autoryzowanym użytkownikiem konta i zobowiązuje się do dostarczania aktualnych i prawdziwych informacji w swoim Profilu w Panel Użytkownika.

Niedozwolone jest, by Użytkownik wykorzystywał nasz Serwis i nasz system mailingowy do wysyłki, umieszczenia i rozpowszechniania spamu lub innych niechcianych i niezamówionych informacji reklamowych oraz e-maili.

W przypadku otrzymania skargi na Użytkownika przez działania niedozwolone możemy wyłączyć konto Użytkownika bez zwrotu jakichkolwiek środków.

Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą spowodować naruszenie poprawnego działania Serwisu i naszej strony internetowej; a także podejmowanie prób ominięcia ustalonych ograniczeń technicznych Serwisu.

Niedozwolone jest wykorzystanie naszej platformy lub strony internetowej w sposób, który umyślnie lub nieumyślnie narusza przepisy obowiązującego prawa, warunki niniejszej Umowy z Użytkownikiem, prawa lub osób trzecich, prawo autorskie; podejmować działania, które mogą narazić administratora oraz osoby trzecie na jakiekolwiek szkody lub odpowiedzialność.

Zabronione jest wykorzystanie Serwisu i naszego systemu mailingowego do wysyłki, zamieszczenia i rozpowszechniania spamu oraz innej niedozwolonej i niechcianej reklamy. W przypadku otrzymania skargi przeciwko Użytkownikowi za zabronione działania jesteśmy uprawnieni do dezaktywowania konta Użytkownika bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.

Nieautoryzowane wykorzystanie tej witryny i/lub usług Serwisu może doprowadzić do roszczenia o odszkodowanie i/lub do wszczęcia postępowania karnego.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Serwis w związku z niezgodnym z prawem działaniem Użytkownika, w tym opłaty i koszty sądowe i honoraria prawników.

Użytkownik samodzielnie dba o działanie własnej poczty elektronicznej na wykorzystywanym przez niego serwisie pocztowym i we właściwym czasie, przynajmniej co trzy doby, sprawdza i zaznajamia się z listami.

 1. Polityka praw autorskich

Użytkownik nie ma prawa umieszczać, rozpowszechniać, współdzielić jakichkolwiek materiałów, chronionych prawami autorskimi, ani znaków towarowych bez uprzedniej zgody posiadaczy tych praw.

W przypadku złamania tych przepisów przez Użytkownika Serwis ma prawo do podjęcia kroków zgodnie z rozdziałem 4 tej Umowy Użytkownika.

Ta witryna internetowa, panel użytkownika, profil kursu, zawierają materiały, które są naszą własnością intelektualną. Wszystkie elementy w tym, między innymi, dizajn, struktura, wygląd i grafika nie mogą być powielane, reprodukowane lub przetwarzane bez wcześniejszego uzyskania naszej zgody.

 1. Polityka prywatności i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie informacji dostarczone Serwisu przez Użytkownika, są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w Serwisie, mają charakter poufny i nie będą przekazane osobom trzecim bez zgody Użytkownika lub wyroku sądu.

Serwis nie zbiera i nie wykorzystuje automatycznie żadnych informacji oprócz plików cookie, które są przechowywane na komputerze Użytkownika i mogą być usunięte przez niego w każdym czasie.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub"GDPR"); po podaniu danych przez Użytkownika na adres biuro@eduma.pl oraz po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym lub innych formularzach witryny, przeznaczonych do zbierania informacji. Takie dane będą przetwarzane wyłącznie we wskazanym celu. Administratorem danych osobowych jest SUPERIA Jagoda Ważna. Administratorem danych osobowych uczestników kursów jest Użytkownik – instruktor .

SUPERIA Jagoda Ważna przetwarza i przechowuje dane uczestników jako podmiot, któremu Użytkownik powierzył ich przetwarzanie.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, dostać informacje o celach i sposobach ich przetwarzania oraz do ich poprawiania, usunięcia i czasowego zawieszenia przetwarzania danych poprzez  biuro@eduma.pl

Usunięcie danych z Serwisu jednocześnie oznacza całkowite usunięcie z serwerów Serwisu zarówno konta Użytkownika, jak i załadowanych poprzez niego plików.

Szczegółowo o tym, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy, można przeczytać w Polityce Prywatności

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, w tym straty w zyskach lub utratę danych. Użytkownika z winy Użytkownika lub osób trzecich.

Odpowiedzialność Serwisu wobec Użytkownika jest ograniczona wyłącznie do kosztu (kwotą pieniężną) świadczonych Użytkownikowi usług.

Ani my, ani osoby trzecie nie dajemy żadnych gwarancji co do dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że informacja lub materiały naszej witryny internetowej mogą zawierać błędy i pomyłki, i my nie ponosimy odpowiedzialności za takie lub inne niedokładności.

Od czasu do czasu możemy publikować linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Te linki umieszczamy wyłącznie dla wygody użytkowników, nadając dodatkowe informacje. Nie reklamujemy innych stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść wspomnianych stron.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie, kopiowanie i powielanie jakiejkolwiek informacji lub materiałów tej witryny internetowej, panelu użytkownika i/lub innych usług Serwisu. Zgodność informacji zawartych w tej witrynie na temat produktów lub usług Użytkownik określa samodzielnie, w oparciu o własne wymagania.

 1. Wsparcie techniczne

Serwis zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne poprzez: pocztę elektroniczną, konto. Odpowiedź na zapytanie Użytkownika może być wysłana w dni robocze — w ciągu 12 godzin, w weekendy — w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku.

 1. Zawiadomienia

Wszystkie zawiadomienia i pytania należy przesyłać na adres e-mail biuro@eduma.pl, podając szczegółowy opis powstałych problemów, w tym technicznych.

 1. Spory

Serwis nie gwarantuje w 100% rozwiązania wszystkich problemów na rzecz Użytkownika, ale dołoży wszelkich należytych starań w celu rozwiązania powstałej sytuacji lub problemu w najkrótszym terminie. W przypadku wyniknięcia kwestii spornych, wymagających udziału organów państwowych, Użytkownik zgadza się, że kwestia sporna będzie uregulowana w ramach aktualnie obowiązującego prawa UE.

 1. Uptime lub praca bezbłędna

Aby stale doskonalić jakość świadczonych usług, Serwis może samodzielnie zmieniać lub modyfikować usługi w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.

Niedostępność platformy, niemożliwość korzystania z platformy dla Użytkowników nie może przekraczać 14 godzin w ciągu 7 dni.

Serwis nie może wpłynąć na problem lub niemożliwość wykorzystania platformy , jeśli Użytkownik korzysta z niesprawnego sprzętu oraz gdy Użytkownik, jego uczestnicy kursu mają złe połączenia komunikacyjne, brak telefonu, komputera, brak internetu itd. Takie sytuacje mogą być rozpatrywane indywidualnie.